کمیتۀ اجرایی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها»:

“ما در میدان های اول ماه مه فاشیسم را شکست خواهیم داد!”

 

در فضایی که جهان، ترکیه و کوردستان در سال ۲۰۲۳ شاهد تحولات بسیاری بوده اند، روز اول ماه مه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روز اول ماه مه نماد همۀ کارگران و زحمتکشان برای برابری، عدالت، آزادی و مبارزه برای جهانی بدون استثمار همچنان دارای مناسبت است. جنبشی که توسط طبقۀ کارگر آمریکا برای به دست آوردن حقوق در برابر سرمایه داری خشن و استثمارگر و برای کاهش ساعات کار آغاز شد، از ۱۸۸۶ به امروز رسیده است. آن ها اول ماه مه را آفریدند که به قیمت هزاران کارگر، زحمتکش و زندگی ستمدیده در سراسر جهان به دست آمده است.

برای طبقۀ کارگر، خلق های فقیر و ستمدیده در ترکیه اول ماه مه با پرداخت هزینۀ سنگینی به دست آمده است. اول ماه مه ۱۹۷۷ در تاریخ مبارزات کارگران ترکیه و کوردستان هنوز تازه است. در سال ۱۹۷۷ هنگامی که بیش از پنج هزار کارگر به میدان تقسیم رفته بودند، در نتیجۀ حملۀ سازمان یافتۀ کنتراگریلا ۳۴ زحمتکش-انقلابی جان خود را از دست دادند که هر ساله در اول ماه مه به خاطر آن ها حساب خواسته می شود. این رخداد در تاریخ مبارزۀ طبقۀ کارگر تأثیر بااهمیتی داشته است، اما از عزم آن برای پیروزی در روزهای اول ماه مه چیزی کاسته نشده است.

علیرغم همۀ ممنوعیت ها، طبقۀ کارگر و خلق های ستمدیدۀ ترکیه با افزودن بر فعلیت اول ماه مه معنای تاریخی آن را پذیرفته اند. امروزه این حملات حاکمان توسط فاشیسم «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» ادامه دارد. کارگران و زحمتکشان بسیاری در کارخانه ها، معادن و محیط های کاری به واسطۀ حرص برای سود بیشتر به مرگ کشیده شده اند. میلیون ها کارگر که به سختی اجارۀ خانۀ خود را تهیه می کنند زیر آوارها گذاشته شده اند تا بمیرند. گرسنگی، فقر و استثمار بدون وقفه در حال افزایش است. دسترسی طبقۀ کارگر ما به محصولاتی که توسط کارگران تولید شده روز به روز دشوارتر و دشوارتر می شود. در همان حال که خانواده های کارگران کشته شده در معادن از خیابان ها جمع آوری می شوند، به رؤسا جایزه تعلق می گیرد. در این نظام استثماری، جایی که ارزش کارگر حتی از مزدی برای بدبختی هم کمتر است، حکومت فاشیستی تمام تلاشش را می کند تا به هیچ سازمانی اجازۀ فعالیت ندهد. قدرت فاشیستی که تلاش می کند تا یک نظم برده دارانۀ مدرن را زیباسازی کند، اکنون به طور کامل نمایان شده و شکاف عظیم بین زندگی های مجلل قدرت فاشیستی و کادرهایش و زندگی های مردم ما آشکارتر شده است.

حکومت فاشیستی «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» تمام بار را بر دوش کارگران می گذارد تا تأثیرات بحران اقتصادی و سیاسی که خودش تولید کرده را برای خودش به صفر برساند. با جنگ، اشغالگری، “رشد-پیشرفت” و همۀ انواع دروغ های دیگر تلاش می کند تا طبقۀ کارگر را فریب دهد و گول بزند. با تهاجمات اشغالگرانۀ خارجی، نسلکشی توده ای و حملات سیاسی در ترکیه و کوردستان، غصب حقوق خلق کورد که با مبارزه به دست آورده اند، انکار باورها و کردارهای علوی ها، همه چیز را بسیج می کنند تا بکوشند وسعت بحران اقتصادی، سیاسی و نظامی را پنهان سازند. حملاتی که توسط گریلا انجام می شود تصمیم به انفعال را به عنوان یک فرصت و همچنین حفظ حق دفاع از خود بر شکست فاشیسم می افزاید. دروغ هایی که او در تجمع به جمعیت گفت قادر به حفظ او نخواهد بود. و این برای آن ها یک نبرد مرگ و زندگی خواهد بود. آن ها می دانند که اگر یک باره در خیابان شکست بخورند، به طور کامل هم شکست خواهند خورد.

اول ماه مه ۲۰۲۳ در چنین فضایی است که فرارسیده است. زوال «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» و دورۀ فروپاشی سیاست های نئولیبرال  و قدرت فاشیستی در حال به پایان رسیدن است. با این وجود این قدرت فاشیستی به خودی خود فرونخواهد ریخت و قدرت خود را تا پایان حفظ خواهد کرد. نیرویی که آن را نابود کند و به طور کامل از میان ببرد، مبارزۀ سازمان یافته و متحدانه خواهد بود. به همین دلیل فاشیسم «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» تنها در خیابان ها، در سنگرها و در میدان های اول ماه مه است که شکست خواهد خورد. معنای تاریخی این اول ماه مه سازماندهی در مبارزه برای غلبه بر فاشیسم و به دست آوردن آزادی است. از خود گذشتگی برای تدام تاریخی اول ماه مه و خشم خلق های ترکیه علیه فاشیسم ضرورت همبستگی در این روز تاریخی را به همراه دارد. اعتصاب های رو به رشد در کارخانه ها، خشم در حال جوشش محله ها، نگرانی شدید نسبت به آینده، نشانه هایی از عزم کارگران، رنجبران و ستمدیدگان در مبارزه علیه فاشیسم هستند. بیایید با عزم انقلابی این ضرورت اول ماه مه ۲۰۲۳ را بر سنگرها، مواضع و میادین مطرح کنیم، بیایید بجنگیم، بیایید پیروز شویم!

بیایید میدان های اول ماه مه را مملو از شعار نابودی فاشیسم و به دست آوردن آزادی کنیم!

بیایید اول ماه مه را به عنوان شعار پیروزی در برابر فاشیسم «حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی» در نظر بگیریم!

یاشاسین بیر ماییس!

بژی یەکی گوڵان!

زنده باد انقلاب متحدانه!

کمیتۀ اجرایی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» (HBDH)

۱ مه ۲۰۲۳

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)