رجایی شهر رو به دوربین و در واقع سوژه های اصلی مجید توکلی و احمد زیدآبادی خوشبختانه هردو اینک در مرخصی هستند، پشت به دوربین اگرچه نام ها اینجا اهمیتی ندارد ولی دو زندانی که هنوز و همچنان بدون مرخصی در زندانند زانیار مرادی و رضا شریفی بوکانی،
غایبین عکس ها، پشت کرده به عکس ها را فراموش نکنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)