اخیرا از آقای محمد خاتمی (رئوس جمهور سابق ج.ا) مطلبی منتشر که گویا- از نظر وی- روح الله خمینی و بقیه سران اولیه و بنیان گذار نظام ج.ا منظورشان از نظام و حکومت همان جمهوری اسلامی و مردم سالاری (دموکراسی) بوده و نه حکومت آخوندی. در این باره پیشنهاد مهمی برای اثبات صداقت جریان مدعی اصلاح طلبی ج.ا دارم. ابتدا سوال این است که آخوندیسم چیست؟

آخوندیسم، به یک سری پندارها و ایدئولوژی سازی با سابقه چندین هزار ساله دارد که کاهنان دینی برای خودشان به صرف اشتغال به صنف آخوندی (کاهنی) و عناوین مشابه چون خاخام و اسقف و … وجاهت و منزلت فراتر انسان هایعادی قائلند.

مثلا حق قضاوت دارند!، حتی حق اهار نظر علوم تجربی چون پزشکی دارند و مدهی اند اظهار فیزکی را از راه متافیزیکی توان کشف و شهود دارند و خلاصه بقیه مردم صغیر و خود والی و سرپرست و در مقام سلطنت و حاکم می دانندحق گرفتن تصمیم بجیا مردم  درتعیین سرنوشتشان یا بددترین ناحقی برای خودشان قائلند، حق انحصاری راس قدرت داشتن و اینکه نظر نهایی آنها تکیلف سرنوشت مادی و معنوی جوامع و ملت ها و جهان تعیین می کند! طی هزارها وسده ها این حق ناحق آخوندیستی فجیعی عظیم آفریده و موجب رنج و آزار و ظلم و جنایت و فسادهای وصف نشدنی و مفصل در تاریخ بشریت و ماقبل تاریخ مکتوب شده است، تنها قرون وسطایی اروپا و جنایات و ظلم های پاپ بخش کوچکی از تاریخ پر جنایت اخوندیسم در جهان است و امروزه در کشورهای موسوم به اسلامی ؛ از نظر بسیرای ماننند امثالهم غلط است ودروغ بزرگ چون تمدن اسلامی بر تمدن های پسا صدر اسلامی گذاشتند و در حالی اساسا تمام آنها از تمدن اسلامی می گیوند یک توحش هجومی پان عربیسم به اسلام گرایی بود به مدت یکی دو قرن و بعد هم کاملا حکومت های طلنتی و غیره به اسلام اقدام به کشورگشایی و جنایت غارت و برده گیری و کنیز گیری و و جنایت ظلم به مردم غیر مسلمان و اسیمله کردن فرهنگ وزبان کشورهای تحت تلسط پان اسلامی پان عربی شد!

البته اصل حرف سخنان آقای خاتمی سندیت قطعی دارد، در واقع مهم ترین بنیادگزاران حکومت ج.ا و حامیانش از خمینی و تا مطهری و منتظری و بهشتی و بقیه، بویژه وقتی خمینی به پاریس رفت و نیروهای اپوزیسیون رژیم پهلوی تقریبا اکثریتشان با خمینی یک ائتلاف براندازی تشکیل دادند و اقوالی هم گفته می شود پشت صحنه در کنفرانس گوآدالوپ کشورهای محور بلوک قدرت غربی (رقیب بلوک شرق کمونیستی) هم با این ائتلاف به توافقاتی رسیده و عملا برنامه براندازی پهلوی کلید زده شده بود در اواخر سال ۱۳۵۷ و اینکه یکی از و توقعات غربی ها از ائتلاف براندازی ضد پهلوی، مقابله با نفوذ کمونیسم بود، اتفاقا نظام ج.ا خدمات بی نظیری در این باره کرد، نقش موثر و بسیار مهم نظام و حکومت ج.ا ایران در جلوگیری و مهار توسعه کمونیسم بلوک شوروی به سمت آبهای گرم اقیانوس هند و خلیج فارس و ناکامی آنها در افغانستان یکی از خدماتشان بود به غرب!

امروزه به بررسی تاریخ و افشای برخی اسناد، در حقیقت از همان ابتدا معلوم بود غربی ها و متحدان کاپیتالیستی (سرمایه سالاری) دلیل اصلی حمایت علنی و یا پنهانی از جریان نژادپرستانه پان اسلامی (که در حقیقت پان عربیسم پنهان ۱۵۰۰ سال اخیر ادامه می داد)، ایجاد سدی در برابر نفوذ و توسعه مارکیسیت کمونیست لنیست شوروی بود. ایجاد انواع گروهک های التقاطی مارکسیستی و پان اسلامی (موجودات ناقص الخلقه و ضد عقلانی دیگر مشابه آنها) مهار چندجانبه قدرت گیری بلوک شرق و کشورهای در حال توسعه بازمانده ها و میراث داران تمدن های شرقی بود. همچنین کمک به حفظ موجودیت اسرائیل و از طرفی با تحقیقات چند ساله، غربیانی بویزه امپرالیست های انگلیسی و انگلوساکسونی بهتر هر کسی می داستند محتوای ارتجاعی و ضد عقلانی پان اسلامیسمف در نهایت کشورهای منطقه موسوم به شرق اسلامی (درست یا غط؟!) را همزمان مصنون از نفذ کمونیست و هم مانع توسعه این کشورها و نابوید مزایایا ژئوپلتیکی و ژئواکونومی شان خواهد شدف اگر امورزه شهر مثل مشهد، به طعنه امثالهم گفتید بجای پایتخت معنوی ایران را تبدیل به پایتخت مفسدی ایران شده بعنوان نماد نمام کلیت ایران که شهری عمدتا تشکیل شده از مهاجران از تمام ایران است، انحاطا عظیم اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و فرو رفتن ایران در عمیق ترین فسادهای خانمانسوز از فساد آموزش و پرورشی و تا فساد اقتصادی، نتیجه این فتنه عظیم غربیان بوده است.

به راستی هیچ نیوریی بهتر و موثر و سریع تر به حکومت رساندن آخوندها نمی توانست کشورهای دارای تمدن های چند هزارساله و با همه غنای فرهنگی و ادبی و مزیت اقتصادی به شدت به انحطاط بکشد و این همه اسلام زدایی از این کشورها کند!

خدمتی که نظام و حکومت ج.ا به ضد اسلامیان کرد هیچ اجماع چند ده ساله قدرت و رسانه ای و… نمی توانست بکند، کافی بود برای چند ده سال حکومت آخوندیستی و پان اسلامی شیعه گرا و سنی گرا در این کشورها حکومت کنند و مردم عدی و کم سواد و اغلب سحی نگر و نچندان اهل مطالعه، پی ببرند به ماهیت ضد بشری و ارتجاعی و ضد هر آنچه از بالندگی و معنوی وسلامت مادی و معنوی و روحی بشری است با ایدئولوژی پان اسلامیسم که در حقیقت نسخه پنهانی همان پان عربیسم ۱۵۰۰ ساله اخیر است!

اکنون امثال آقای خاتمی و بسیاری از افراد نظیر برای اثبات اینکه دنبال آخوندیسم نیستند (این پیشنهاد به حتی شخص رهبری و مجتبی و رئیسی و بقیه آخوندهای جناح راست حاکم) پیشنهاد می شود، حساب آخوندیسم بودن با اخوند بودن جدا کنند.

امروز آخوندها از همان مدعیان مرجع تقلید تا طلبه دون پایه، همگی لبس آخوندیسمی از تن خارج کنند در مواقعی مثل شهروندان عادی هستند مثلا در حضور معاب رو امکان عمومی و خودرو و غیره، مثل یک صنف مانند دکتر و پرستار و مکانیکی و کارگر و هر کسی بنا بر اقتاضای شغلش هنگام کار لباس خاص صنفی اش می پوشد و هنگام پایان کار در محل کارش، آن لباس را از تن به در کرده و لباس عادی مردم (معمولا شلوار پیراهن و گاهی کت و کاپشن) است بر تن کنند.

اگر آخوندهای جناح موسوم به چپ و میان رو، که مدعیان اصلاح طلبی هستند همین شعور داشته و به جریان آخوندیسم زُدایی در حال حاضر عمومی که از سوی ملت ایران دنبال به پیوندندف اولین گام در اثبات مردمی بودن و دمکراسی خواهی و حمایت حقوق بشر و مخالف پان اسلام پان عربیسم نژادپرستانه کرده اند.

البته این آخوندها هم می توانند در محل اصلی کار صنفی شان مانند مسجد و هنگام مراسمات مذهبی و… لباس آخوندی بر تن کنند.

امروزه یکی اولویت دارترین کارهای مردم ایران، مبارزه باریاکاری و تظاهر است، چه انهایی به بهانه مخالفت با آخوندیسم دارند افراطی گری سطحی نگری دامن می زنند امثال نادان هایی می گیوند هر کس ریش و لباس راهراه روی شلوار انداخته است طرفدرا حکومت آخوندیسم است!

آنها به خاطر این ظاهرشان به خر مذهبی و زامبی مذهبی متهم می کنند و چه واقعا آن خر مذهبی ها و زامبی ها مذهبی که بخاطر ظاهر عبارت زشت و ضد بشری “حجاب و عفاف” بکار می برند و عملا به اکثریت قاطع زنان جهان که بدون حجاب اسلامی هستند، اهانت کرده و انها عملا بی عفتی متهم می کنند، این بی شرمی پان اسلامیست های شیعی ولایی و سنی سلفی به اکثریت زنان جهان حقیقتا حتی با اصول ادعایی خودشان و پیامبر و ائمه و ابرابر در تضاد است. این جهالت خر مذهبی و زامبی های مذهبی که عفاف (پاکدامنی و نجابت و …)مترادف با داشتن حجاب اجباری اسلامی می دانند دیگر آبرویی برای اسلام نگذاشته است.

قطعا با ادمه حیات این موجودات جاهل و ضد بشری پان اسلامی هر چه بیشتر انوبه جمعیت مسلمان زادگان از اسلام خارج شده و احتمالا اکثر به سمت تنها اعتقاد به خدا و بدون پیروی از هیچ دین می روند یا کلا آتئیست خواهند شد، متاسفانه در ایم میان انحطاط های شدید اخلاقی هم روی خواهد داد، چرا که قرن ها آخوندیسم پان اسلامی (پان عربیسم پنهان) به دروغ و از سر نابخردی اخلاق با دین چنان مخلوط کردهف که شاید بخش بزرگی مردم مسلمان زاده نمی توانند مرزهای اخلاق و بی دین را از هم تمایز بگذارند و خیلی ها دنبال رهایی مسئولیت های اجتماعی نظم و همزیستی با دگراندیشان و متفاوت های عقیدتی تا رعایت بدیهیات جهان شمولی اخلاقی هستند بهانه بی دینی می آورند برای ظلم و جنایت و فساد، متاسفانه چیزی هم اکنون در ایران و کشورهای مثل ایران در حال وقوع است!


درباره سوپر صهیونیست ها (۳) ویرایش نو، آخوندیسم پایتخت مَعنوی ایران را به پایتخت مَفسدی تبدیل کرده!،مشهد امروز یعنی مدینه افساد!، مورد مهم، فساد آموزشی و پرورشی خانمانسوز و ضد ملی و انحطاط گر همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)