انزجار عمومی از “امر به معروف و نهی از منکر” نتیجه درک غلط مسلمانان حاکم در جمهوری اسلامی از این مقوله

انزجار عمومی از “امر به معروف و نهی از منکر” نتیجه درک غلط مسلمانان حاکم در جمهوری اسلامی از این مقوله

متاسفانه در جمهوری اسلامی درک غلطی از “امر به معروف و نهی از منکر” وجود دارد، مسئولین چشم خود را بر روی هزاران فساد بزرگتر بسته اند و فقط به مسئله حجاب می پردازند. این مسئله باعث شده که در این رابطه انزجار عمومی از “امر به معروف و نهی از منکر” و گشت ارشاد اوج بگیرد.
در خیابان چند خانم چادری به همراه مامور و دستبند جلو یک خانم را می گیرند. خانم از ترس سکته می کند، همانطور که در عکس می بینید او را به خاک و خون می کشند، یا کتک می زنند، یا با ابزار سگ گیری او را می گیرند، و یا مانند مهسا امینی در داخل گشت ارشاد بر سر او می کوبند، که خون ریزی مغزی می کند و جان می دهد، و در انتها او را به گشت ارشاد می برند و حتی دادگاهی می کنند، هفتاد ضربه شلاق نیز به او می زنند و گاهی وقتها به انفرادی می اندازند و شکنجه می دهند و گاهی وقتها با زور و تهدید از او اعتراف اجباری (مانند سپید رشتو) می گیرند و اعتراف اجباری می کند که غلط کردم دیگر نمی کنم و دهن طرف را حسابی سرویس می کنند و طرف کامل ارشاد می شود!
در این میان چیزی که گم است اختلاس، فساد و دزدی و رشوه ای است که کل سیستم را فر گرفته است و مسلمانان حاکم در مورد آن صحبت اندکی نمی کنند و در مورد کودکان زباله گرد صحبتی به میان نیست!
آقایان مسلمانان حاکم از این نوع “امر به معروف و نهی از منکر” ها دست بردارید، اینطوری جواب نمی دهد، فقط انزجار عمومی را بیشتر و بیشتر می کند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)