کومەله، بنا به مسئولیتی که در قبال جنبش انقلابی مردم کردستان بر عهده دارد و نیاز به رفع موانعی که بر سر راه پیشروی این جنبش وجود دارد و در پاسخ اصولی به تمایلات وحدت طلبانه مردم کردستان به منظور بکارگرفتن همه ظرفیت های اعتراضی موجود در جامعه برعلیه جمهوری اسلامی، هموارنمودن راه مبارزه برای رفع ستم ملی ، کاهش ابعاد رنج و دشواریهای ناشی از مبارزه بر علیە این ستمگری، محدود کردن امکانات و توطئەگریهای رژیم جمهوری اسلامی در ایجاد تفرقه میان احزاب و جریانهای سیاسی در کردستان، تأمین همکاری و اتحاد عمل نیروهای سیاسی در برابر رژیم جمهوری اسلامی و گسترش همکاری میان فعالین جنبشهای اجتماعی در داخل کشور را بسیار ضروری میداند. در این رابطه کومەله خطوط کلی زیر را مبنی همکاری و تنظیم مناسبات با احزاب و جریانات سیاسی، شخصیت های سیاسی مبارز و گروههای اجتماعی مختلف  در کردستان قرار میدهد:

اول:ایجادفضای دیالوگ و گفتگو، تقویت روحیه نقد و روشنگری در میان احزاب سیاسی و در سایر سطوح جامعه به منظور پیشبرد مبارزه سیاسی مسالمت آمیز و متمدنانە مابین نیروهاو فعالین سیاسی در کردستان.

 

دوم: پایبندبودن به اصل آزادی بدون قید و شرط سیاسی بعنوان یکی از ارکان مبارزه مسالمت آمیز سیاسی بین احزاب و نیروهای موجود در کردستان، احترام به حقوق و آزادیهای دموکراتیک مردم از جمله حق تعیین سرنوشت، جدائی دین از دولت، حقوق کودکان، زنان و سایر هویتهای جنسی و جنسیتی و نیز حقوق دیگر ملیت ها.

 

سوم: برسمیت شناختن اصل حق حاکمیت مردم در اداره جامعه در کردستان از طریق ارگانهای منتخب تودەای. احزاب سیاسی تنها از طریق تبلیغ و تلاش برای کسب مقبولیت اجتماعی برای برنامەهای خود میتوانند در حاکمیت سیاسی نقش داشته باشند.

چهارم: اجتناب از هرگونە مذاکرە جداگانە از طرف احزاب سیاسی با حکومت مرکزی در ارتباط با حقوق و خواستهای مردم کردستان. لازم است در شرایط سیاسی و مبارزاتی کنونی احزاب و جریانات سیاسی فعال در کردستان از هرگونە گفتگو و تماس با دولت مرکزی خودداری کنند.چنانچه در شرایط خاص و معینی مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی ضرورت سیاسی پیداکرد، اصل توافق همگانی میان احزاب و جریانات فعال در کردستان در مورد قبول و یا رد مذاکره به رسمیت شناخته شود و مکانیسم و روش پیشبرد آن مورد توافق عمومی باشد.

 

پنجم: تاکید بر سیاست عدم استفاده ‌از اسلحه در پیش برد اختلافات سیاسی،اعلام پایبند بودن بدون قید و شرط به این امر به جامعه کردستان، به منظور تآمین و تضمین این سیاست، لازم است بعد از سرنگونی رژیم اسلامی نیروی مسلح احزاب تحت کنترل و هدایت ارگانهای منتخب مردم قرار بگیرند.

 

ششم: در راستای پیشبرد این جهت گیری، کومەله در شرایط کنونی از جمله بر همکاری در زمینەهای زیر تاکید میکند:

۱ _ همکاری  درپیشبرد انقلاب ژینا در عرصەهای مختلف، تامین هماهنگی احزاب سیاسی فعال در کردستان در این زمینه، و تقویت نقش پیشاهنگ زنان در این انقلاب.

۲_ در پیش گرفتن یک سیاست متحد کننده در داخل کشور در خدمت به قدرتمند نمودن جنبشهای اجتماعی جاری،تشویق همکاری و اتحاد عمل فعالین به منظور تقویت اعتراضات مدنی و حرکتهای پیشرو اجتماعی.

۳_ همکاری در جهت جلب پشتیبانی مادی و معنوی مردم و شخصیت های آزادیخواه، احزاب و نهادهای مترقی، سازمانهای کارگری، و گروهها و سازمانهای بشردوست در سراسر جهان از جنبش حق طلبانه مردم کردستان .تعیین هیات مشترک برای پیشبرد این امر در خارج کشور.

۴_ اتخاذ موضع مشترک از جمله از طریق صدور بیانیەها و فراخوانهای مشترک و همچنین فعالیت های عملی مشترک در ارتباط با رویدادهای سیاسی مهم در مواردیکە ضرورت سیاسی آنرا ایجاب میکند.

۵_ همکاری در زمینەهای طلاعاتی و امنیتی بمنظور خنثی کردن توطئەهای جمهوری اسلامی بر علیه احزاب سیاسی در کردستان  و تعیین مکانیزم آن.

۶_ همکاریهای فنی و تکنیکی و کمک رسانی و ایجاد تسهیلات در زمینەهای گوناگون مبارزاتی دیگر.

 

همکاریهای مندرج در این سند در هر سطحی که آنجام بگیرد، لازم است در تضاد بامنافع عمومی کارگران و مردم ستمدیده در سطح ایران و در منطقه‌ قرار نگیرد و منجر به تضعیف مبارزات جمعی و مستقیم آنها علیە جمهوری اسلامی و حکومت های سرکوبگر مردم کشورهای منطقە نشود.

 

کومەلە

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فروردین ١۴٠٢ خورشیدی 

آوریل ٢٠٢٣ میلادی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)