اتحاد کارگران انقلابی ایران: فاش شدن سند محرمانه سخنان جمعی از فرماندهای بلندپایه نظامی، سپاهی و امنیتی در حضور خامنه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ منظره ای روشن از قرار گرفتن نیروهای نظامی و امنیتی رژیم در معرض فروپاشی را بازتاب می دهد. عمق فساد ساختاری و ناکارایی درمان ناپذیر دستگاههای حاکمیتی، تحمل ناپذیر شدن فقر و شکاف های طبقاتی که نه فقط کارگران و زحمتکشان، که بخشی از بدنه نیروهای مسلح را بسختی تحت تاثیر قرار داده است، واقعیت مردمی بودن خیزش ژینا از طریق حضور مستقیم و برخورد رویاروی نیروهای سرکوب حاکمیتی با معترضان، به فروپاشی ایدئولوژیک و اعتقادی آنان شتاب داده و پایه ریزش در نیروهای سرکوب شده است.

در پرتو فاش شدن سخنان فرماندهان بلندپایه نظامی و امنیتی در این جلسه اکنون با وضوع بیشتری می توان دید که «عفو» گروهی از اسرای خیزش انقلابی که به فاصله کوتاهی پس از این جلسه صورت گرفت نه از سر رعایت حقوق انسانی یا «عطوفت» رهبری که ازجمله تهمیدی برای مهار فروپاشی نیروهای مسلح رژیم بوده است.

تصویر نسبتا شفافی که از موقعیت بحران زده رژیم و شکاف های موجود در نیروهای مسلح اش در پرتو افشای اطلاعات رد و بدل شده میان فرماندهان بلندپایه نظامی و امنیتی در این جلسه به دست می آید، جای تردیدی باقی نمی گذارد که اگر خط مصادره خیزش انقلابی از سوی طیف راست فاشیست و سلطنت طلب در خارج از کشور، نظیر طراحی بالماسکه وکالت، حمله به جناح های دیگر معترضان، رو کردن پرویز ثابتی شکنجه گر مخوف ساواک، شکاف بزرگی در مسیر پیشروی ایجاد نمی کرد و با تفرقه افکنی در اعتراضات و گل آلود کردن دورنمای مبارزه ضد دیکتاتوری مردم، در مدیریت بحران به کمک حاکمیت نمی آمد، با تشدید فروپاشی و ریزش در میان نیروهای سرکوبگر، قدرت سرنیزه آنان به زودی در هم می شکست و توازن قوای لازم برای شکل دادن به حاکمیتی دوگانه در مسیر سرنگونی کامل دیکتاتوری را فراهم می ساخت.

شرح استیصال فرماندهان در مواجهه با نوجوانان رزمنده و جسوری که هراسی از زندان ندارند، ابعاد گسترده شکل گیری کمیته ها و هسته های مقاومت در سراسر کشور، ریزش در میان طلاب و بسیجی ها، اعتراف به پایگاه مردمی برخی احزاب در کردستان، دشواری سرکوب اعتراضات بلوچستان به وسیله نیروهای بومی، وازدگی گسترده در میان نیروهای سرکوب و اطلاعات فروشی، کمک به مردم وعصیان تا حد طرح به توپ بستن بیت خامنه ای و خالی کردن انبار آذوقه سپاه در استان البرز و پخش آن در میان مردم تهیدست، تهدید به مقابله در صورت وارد کردن نیروهای حشدالشعبی برای سرکوب مردم مثل سال ۹۸ جوانب مختلفی از تاثیرات خیزش انقلابی را در درون نیروهای مسلح بازتاب می دهد

جزئیات بیشتر اطلاعات و داده های این سند محرمانه و ارزیابی تحلیلی آن ها به یادداشت های مجزا و جداگانه نیاز دارد. متن کامل این سند محرمانه را در لینک زیر بخوانید

متن کامل سند محرمانه جلسه سید علی خامنه ای با فرماندهان سپاه را در لینک زیر بخوانید:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)