ازدواج با کی‌؟
شورای نگهبان قانون اساسی‌ لایحه‌ای شنیع در رابطه با ازدواج دختر خوانده را تصویب کرد.
ChildBride 1
این لایه به قدری کثیف است که انسان خجالت م‌کشد راجعبه آن فکر کند.
چگونه این دزدان شعور عاقل و خرد
به خود اجازه میدهندک راجعبه ازدواج با دختر خوانده‌ی که از بد روزگار در دنیائی بدنیا آمده
که دیو صفتانی چون مجلسیها در آن حکومت میکنند که برای ارضا شدن شهوت حیوانی خود قانون تصویب میکنند.
دختری بی‌ پناه که نه مادر دارد نه پدر که مثل کوه پشتش ایستاده باشند
به تو انسانی‌ کثیف پناه میاورد که تو برای ارضا شدن این حس کثیفت حاضری دست به هر کاری بزنی‌
ای خدا مملکت ما به چه سمتی‌ میرود ؟
وای بر شما جنایت کارانی که اینگونه عقل خود را در شهوت می‌بینید
شرم بر شما
به راستی‌ دشمنی شما با جنس مخالف در چیست؟
روزی قانون نصب می‌کنید حجاب اجباریست
روزی قانون نصب می‌کنید چند همسری آزادست
روزی قانون نصب می‌کنید که ازدواج با دختر خوانده آزاد و قانون است.
از مردان داخل مجلس که جز شهوت به چیزی دیگر فکر نمیکنند فرجی نیست
ولی‌ شما‌ای زنانی که در آنجا هستید چرا اعتراض نمی‌کنید
ای انسان‌های خورد کمی‌ فکر کنید و خود را جای آن بچه بگذارید.
شیدا کاشانی
فعال حقوق زنان و کودکان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)