کمیتۀ اجرایی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» (HBDH): ما کشتار مرعش، روبوسکی و ۲۳ دسامبر پاریس را فراموش نخواهیم کرد … ما به حساب شما خواهیم رسید!

کشتار مرعش در ۱۹-۲۶ دسامبر ۱۹۷۸، کشتار روبوسکی در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ و کشتار پاریس در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ …. اگرچه تاریخ وقوع آن ها متفاوت است، اما عامل همۀ آن ها یکی است.

هدف از این کشتارها که در ماه دسامبر توسط جمهوری فاشیست ترک که بر پایۀ سیاست های نسل کشی، کشتار، استثمار، ظلم و غارت بنا شده بود انجام شد، همیشه یکسان بوده است: سرکوب مبارزۀ ستمدیدگان، سرکوب خلق علوی و کوردِ ما. این ذهنیت امروزه نیز به صورت گسترده تری حفظ شده است. حملات شیمیایی به مناطق گریلایی نشان دهندۀ این موضوع است. توده ها با فشار، ارعاب و ناچیزترین مطالبۀ حقوق و دمکراسی مواجه هستند.

«کشتار مرعش» که در دسامبر ۱۹۷۸ روی داد، نامی برای سرکوبگریِ طبقات حاکم ترکیه بر مقاومت اجتماعیِ در حال خیزش در آن زمان بود. در برخورد با صدای توده ها که در حال بلند شدن بود، علیه حاکمان ترکیه که در بحران حکومت داری دست و پنجه نرم می کردند، تضادهای موجود در جامعه به ابزاری برای کشتار تبدیل شد. در آن زمان، این واقعیت که دولت فاشیست «کارا اوغلان» نقاب «چپ» را به چهره زده بود، واقعیت حکومت ترکیه را تغییر نداد. سناریوی قتل عام که در مواجهه با تعمیق بحران به مرحله اجرا درآمد، توسط خودِ دولت اجرا شد. اگرچه آمارهای رسمی حاکی از کشته شدن ۱۲۰ علوی-کُرد در این کشتار هستند، اما مشخص است که در واقعیت تعداد بیشتری از مردم کشته شده اند. همچنین صدها نفر از مردم زخمی شدند و خانه ها و کسب و کارشان ویران شد. کودتای نظامی ۱۹۸۰ که در پی آن انجام شد بدین معنی بود که کشتارهای مرعش به کل کشور گسترش پیدا کرده است. بر این اساس، دولت ترکیه کودتای ۱۹۸۰ را با وحشیانه ترین روش ها انجام داد و ستم اجتماعی دینامیکی ایجاد کرد که برای نسل ها ادامه داشت.

با وجود همۀ این روندهای ظلم و ستم، حرکت های بیداری و آزادی در کوردستان و مقاومت های گروه های انقلابی، دولت ترکیه را به دنبال کردن کشتارهای جدید سوق داد. در مواجهه با افزایش مطالبات آزادی و بیداری ملی در کوردستان، یک مورد جدید به قتل عام ها اضافه شد که توسط جمهوری ترکیه بدون تفکیک قائل شدن بین غیرنظامی و گریلا به انجام رسید. در ۲۸ دسامبر، ۳۴ کودکِ خلق کورد در خط «مرز»ی جمهوری ترکیه با هواپیما مورد بمباران قرار گرفتند. فرمان این قتل عام را اردوغان شخصاً صادر کرد. هدف از کشتار روبوسکی مرعوب کردن خواسته های ملت کورد برای آزادی و دموکراسی بود. در برابر این کشتار، مردم کورد قتل عام شدگان را در آغوش گرفتند. دولت نتوانست جلوی جنبش در حال گسترش در کوردستان را بگیرد و ملت کورد توانست در دورۀ بعدی با «انقلاب روژاوا» علیرغم وجود داعش و حامی آن جمهوری ترکیه به حقوق دموکراتیک ملی خود دست یابد.

سرانجام، کشتاری که در روزهای گذشته رخ داد با عنوان «کشتار ۲۳ دسامبر پاریس» در خاطره ها باقی خواهد ماند. در نتیجۀ این حمله به «مرکز فرهنگی کوردی احمد کایا» در پاریس، ۳ کورد به نام های «امینه کارا» (اَوین)، «میر پَروَر» و «عبدالرحمن کِزِل» کشته و ۳ نفر نیز مجروح شدند. این حمله که توسط دولت ترکیه انجام شد، حمله به مردم کورد، مبارزات آزادیخواهانۀ آنها و تمامی نیروهای متحد انقلابی است. جمهوری ترکیه که در سیاست های اشغالگرانۀ خود شکست خورده بود، حملات و کشتارهای فزاینده علیه مردم کورد و ستمدیدگان ترکیه و کوردستان را به اروپا برد، چرا که نمی توانستند اشغالگری جدیدی انجام دهد. جمهوری ترکیه سعی می کند در هر زمینه ای به کل مردم پیام «قتل عام» بدهد. این کشتار بار دیگر همانند قتل رفقا «فیدان، لیلا و سکینه» در پاریس در سال ۲۰۱۳، بیانگر این است که حملات علیه مردم و انقلابیون کورد افزایش می یابد، استفاده از سلاح های شیمیایی علیه گریلا ادامه می یابد و سیاست های اشغالگرانه ادامه خواهد داشت. انقلاب متحدانۀ ما، مردم کورد و همۀ ستمدیدگان ادامه خواهد داشت تا برای همۀ این حملات حساب بخواهد. به حساب این قتل عام هم رسیده خواهد شد.

قتل عام دسامبر تنها بخشی از تاریخ قتل عام جمهوری ترکیه است. برعکس، این قتل عام مقاومت دینامیک انقلابی-دموکراتیک و میهن پرستانه را نمادین می کند. از منظر امروز، ما در حال عبور از دورانی هستیم که در آن طبقات حاکم ترکیه با بحرانی غیرحکومتی مواجه شده و خشم روزافزون توده ها تجربه می شود. دولت نابودی گریلا و خفه سازیِ انقلاب روژاوا را راهی برای غلبه بر بحران های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی می داند. جمهوری ترکیۀ فاشیست که توسط مقاومت گریلا شکست خورده بود، انقلاب روژاوا را هدف قرار داد. بحران عمیق است، حملات دولت تشدید می‌شود و درگیری بین گروه ها خشن تر می‌شود. از این منظر سناریوهای قتل عام جدیدی در پیشِ رویِ جمهوری ترکیه قرار دارد. امروز شاهد هستیم که دولت حملات خود را در همۀ زمینه ها افزایش داده است. همۀ مردم ستمدیده را در شخصیت نیروهای متحد انقلابی آماج حملۀ خود قرار داده است. امروز دولت همچنان به ارعاب و سرکوب کسانی که بستگان شان را در روبوسکی کشت، ادامه می دهد. هر محله، میدان و خیابان کشور؛ همۀ مناطق تولیدی میدان مبارزه با جمهوری فاشیست ترکیه هستند. ما می آییم تا کسانی را که می خواهند خیابان ها را بر ما تنگ کنند سرنگون کنیم.

زمانه به همین منوال پیش نمی رود، مظلوم دیگر تسلیم ظلم نخواهد شد. مبارزات انقلابی متحدانۀ ما به حساب فاشیسم می رسد و همچنان به این کار ادامه خواهد داد. ما از همۀ انقلابیونی که جسارت حساب خواستن در مورد قتل‌عام مرعش، روبوسکی و پاریس را دارند و از خلق مان و از ملت ها و ملیت های مختلف که یارای دفاع از خود را در برابر قتل‌عام ها دارند، می خواهیم تا مبارزۀ انقلابی متحدانۀ ما را رشد دهند. با شعارهای متحدانۀ خود و نیروهایمان که در یک مشت گره شده، می آییم تا مبارزۀ انقلابی متحدانۀ خلق ها را بزرگ تر کنیم. ما این نظم خونین را نابود خواهیم کرد، و آزادی خود را به دست خواهیم آورد!

 

ما همچنان برای قتل عام مرعش، روبوسکی و پاریس حساب خواهیم خواست!

این دولت فاشیست باید به مردم پاسخ بدهد!

این نظم نابود خواهد شد، مبارزۀ متحدانۀ ما پیروز خواهد شد!

تنها راه انقلاب است!

به پیش! … ادامه خواهیم داد!

 

کمیتۀ اجرایی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» (HBDH)

۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

HBDH YK: “Maraş, Roboski ve 23 Aralık Paris Katliamları’nı Unutmayacağız… Hesabını Soracağız!”


عملیات «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» در ازمیر همزمان با ۱۹ دسامبر سالگرد کشتار مرعش

میلیشیای «مراد اوردکچی» جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها: “ما یک حمله مسلحانه به پلیس را در ازمیر سازماندهی کردیم تا به حساب ۱۹ دسامبر برسیم.”

 

۱۹ دسامبر… روزی است که یکی از وحشیانه ترین قتل عام های سازماندهی شده توسط نیروهای شبه نظامی دولت فاشیست در مرعش انجام شد.

۱۹ دسامبر … همچنین روزی است که حملات وحشیانه به سیاه چال ها انجام شد که در آن ۲۸ زندانی انقلابی کشته و صدها تن زخمی و معلول شدند.

۱۹ دسامبر… همان روزی که در شورش مناطق خودگردان، که در آن بخش ها و محله ها در جزیر، نصیبین، سور و شرناخ با تانک ها و هلیکوپترها و سنگین ترین سلاح های دولت فاشیستی ویران شد و رفقای ما در زیرزمین ها زنده زنده سوزانده شدند، مادر ما «تایبَت»، که به یکی از نمادهای قتل عام وحشیانۀ غیرنظامیان توسط دشمن تبدیل شد، کشته شد؛ روزی که کسانی که برای گرفتن جسد او رفته بودند مورد اصابت گلوله تک تیراندازها قرار گرفتند و جسدش روزها در خیابان رها شد.

شبه نظامیان ما در اعتراض به همۀ این قتل عام ها و وحشیگری دشمن فاشیست، در ازمیر به پلیس تیراندازی کردند!

به عنوان میلیشیای «مراد اوردکچی» جنبش انقلاب متحدانۀ خلق ها، ما در نیمه شب ۱۸ دسامبر به خودروی پلیس لباس شخصی در ازمیر/مَنَمَن شلیک کردیم.

ما یک حمله مسلحانه به خودروی پلیس لباس شخصی در جادۀ کانال سویرَک کوی، در بلواری که نام «اِجِویت» -که دستور کشتار سیاه چال در ۱۹ دسامبر را صادر کرد- به آن تحمیل شده، انجام دادیم. متوجه شدیم در اثر اقدام ما یک افسر پلیس مجروح شده است. نیروهای ما پس از عملیات با موفقیت به منطقه خود بازگشتند.

هیچ حمله ای به مردم و ارزش های انقلابی ما بدون مجازات نخواهد ماند.

قاتلان فاشیست را حتماً بازخواست خواهیم کرد!

ما فاشیسم را نابود خواهیم کرد!

ما آزادی را به دست خواهیم آورد!

HBDH Murat Ördekçi Milisleri: “۱۹ Aralıkların Hesabını Sormak İçin İzmir’de Polislere Silahlı Saldırı Düzenledik”


عملیات انتقامی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» در دیاربکر در پاسخ به حملۀ تروریستی به مرکز کوردها در پاریس

میلیشیای «اَوین گویی» جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها (HBDH): “ما برای قتل عام پاریس به حساب حزب عدالت و توسعه می رسیم!”

 

در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، حوالی ساعت ۲۳:۰۰، یک واحد تجاری متعلق به محمد امین دمیر، از همکاران حزب عدالت و توسعه در منطقۀ کایاپینار در دیاربکر (آمَد) توسط میلیشیای ما هدف قرار داده شد و با آتش سوزی نابود شد.

کشتار دومی که در پاریس علیه مردم کورد و رهبران آنها رخ داد، باید بدون ایجاد سردرگمی و ترفندهای اطلاعاتی که برای سرپوش گذاشتن بر آن تلاش می شود، شناخته شود؛ این یک قتل عام است که توسط فاشیسمِ حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی (AKP-MHP) سازماندهی شده و به تأیید نیروهای ناتو رسیده است.

ما قاتلان و نیروهای پشت سر آنها را می شناسیم!

حملات به مناطق گریلایی که انقلاب متحدانه در آن واقع شده است، استفاده از سلاح های شیمیایی، ترور کادرهای برجستۀ روژاوا، سیاست توطئه و انزوای اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، سکوت کمیتۀ منع شکنجۀ اتحادیۀ اروپا (CPT) و قدرت های غربی ادامۀ همان مفهوم هستند. تبدیل مردم به بردگان جهان امپریالیستی/سرمایه داری با انحلال جنبش آزادیخواه کورد و نیروهای پیشرو انقلاب متحدانه!

میلیشیای جنبش انقلاب متحدانۀ خلق ها (HBDH) به این مفهوم کثیف و اقدامات ضد انقلابی پاسخ خواهند داد. اقدام به کنشِ «جنبش انقلاب متحدانۀ خلق ها» تنها زبانی است که دولت فاشیستی که زندگی روزمره در خیابان ها، کارخانه ها، سیاه چال ها، مدارس، اروپا و روژاوا را هدف قرار می دهد، می فهمد.

میلیشیای جنبش انقلاب متحدانۀ خلق ها حساب سه شهید ما را از فاشیسمِ حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی (AKP-MHP) خواهند خواست.

ما یاد و آرمان های آنها را به پیروزی خواهیم رساند.

 

میلیشیای «اَوین گویی» جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها

HBDH Evin Goyi Milisleri: “Paris Katliamı’nın hesabını AKP’den soruyoruz!”


عملیات انتقامی «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» در دیاربکر در دهمین سالگرد قتل سه انقلابی زن کورد در پاریس

میلیشیای «سکینه جانسیز» جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها: “به حساب قتل عام ها می رسیم. سه پلیس مجازات شدند.”

 

روز جمعه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، حوالی ساعت ۲۲:۰۰ در دیاربکر (آمد)/منطقۀ ینی‌شهیر ایپلیک، ما اقدامی را علیه خودروی پلیس لباس شخصی که قبلاً مشخص شده بود انجام دادیم. خودرو در حالی که پلیس در آن حضور داشت، با نارنجک های دستی و اسلحه هدف قرار گرفت. پلیس سعی کرد با سلاح های اتوماتیک پاسخ دهد و افسران پلیسی که در این عملیات به صورت تصادفی تیراندازی کردند، بر اثر برخورد مؤثر ما به شدت مجروح شدند. نیروهای میلیشیای ما بدون تلفات منطقۀ عملیات را ترک کردند.

اقدام ما به عنوان انتقام در یادبود سه انقلابی که در پاریس به قتل رسیدند انجام شد. کشتار پاریس بسیار واضح است؛ این حمله ای است که توسط دولت فاشیست حزب عدالت توسعه-حزب حرکت ملی (AKP-MHP) سازماندهی شده است. ممکن است نام کسانی که ماشه را فشار می دهند متفاوت باشد، اما نمی توان کتمان کرد که تشکیلات استخبارات ملی (میت) در پشت پرده قرار دارد. حکومت فاشیستی که در زاپ شکستی تاریخی را تجربه کرد و با بازی های کثیف جنگ استعماری را به همه جا رساند، تلاش می کند تا با هدف قرار دادن پیشگامان انقلاب متحدانه از ترکیه تا اروپا و روژاوا قدرت خود را زنده نگاه دارد.

آنها از پایان وحشتناک جان سالم به در نخواهند برد!

بگذارید پلیس -گَنگ فاشیسم- که نهادهای سیاسی در ترکیه و کوردستان شمالی را هدف قرار می دهد، حملات پلیس را سازماندهی می کند، جرأت می کند که دست به سوی نمایندۀ یک حزب سیاسی که خانواده اش در کشتار روبوسکی به قتل رسیده است، بلند کند و تلاش می کند تا بازوی یک مادر کورد را بشکند باید بداند که: شما آماج نیروهای انقلاب متحدانه خواهید بود. در زمان و مکانی که انتظارش را ندارید، در جاهایی که فکر می‌کنید بیشترین پناه را دارید، سلیمان سویلو همراه شما نخواهد بود، اما شما با نیروی میلیشیا روبرو می‌شوید که «سلام لاز کمال* را به شما می رساند».

ما، به عنوان میلیشیای «سکینه جانسیز» جنبش انقلاب متحدانۀ خلق ها، برای هر قتل عام شما، از روبوسکی تا قتل عام پاریس، حساب خواهیم خواست. بمب ها و گلوله هایی که به ده ها نفر از مردم ما شلیک کردید امروز خودِ شما را پیدا خواهند کرد. حتی اگر از ما طلب عفو هم بکنید، باز هم با نام جاودانه هایمان پیش شما خواهیم آمد.

هیچ اهمیتی ندارد که چه اتفاقی برای ما بیفتد، این جنگ یک “پایان بزرگ” خواهد داشت، اما برای شما یک “افتضاح” خواهد بود!

HBDH Sakine Cansız Milisleri: Katliamların hesabı soruluyor. Üç polis cezalandırıldı


 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)