آخرین اخبار از اعتراض و تحصن خانواده های ۲۶ محکوم به اعدام
روز یکشنبه حدود صد نفر از خانواده های محکومین به اعدام در پارک شهر در تهران قصد چادر زدن و تحصن داشتند که لباس شخصیهای رژیم به این محل یورش برده و مانع تحصن خانواده ها میشوند. خانواده ها به ترمینال غرب رفته و در مسجد این ترمینال اطراق میکنند. نیمه شب یکشنبه باز هم مزدوران حکومت اسلامی به این خانواده ها یورش برده و همه را از مسجد بیرون میکنند. آنها تا صبح در سالن ترمینال مانده و صبح امروز دوشنبه حدود ساعت نه صبح در مقابل دفتر کار روحانی تجمع کرده و اعلام تحصن میکنند.
یکی از معاونان روحانی به جمع تحصن کنندگان آمده و با آنها گفتگو میکند. و در نهایت قول پیگیری خواستهای آنان را میدهد. معاون روحانی به خانواده ها قول داده است یک ماه اجرای حکم اعدام این بیست و شش نفر را به تعویق می اندازند. او به خانواده ها گفته است که اژه ای دستور توقف اعدامها را داده و همه پرونده ها مجددا بررسی میشوند. آنها قول داده اند که شش نفر زندانی محکوم به اعدام را از انفرادی و قزل حصار به رجایی شهر منتقل کنند و دو نفر زندانی محکوم به اعدام را که روز یکشنبه با یورش وحشیانه و با چند صد نفر نیروی مسلح به سلول انفرادی منتقل کردند٬ مجددا به بند عمومی بیاورند.
بعد از این گفتگو با معاون رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران٬ کل این جمعیت بطرف مجلس شورای اسلامی حرکت کرده و خواهان ملاقات با نمایندگان شهرستانها میشوند. نماینده سنندج فردی به نام علوی به جمع خانواده ها آمده و با آنها گفتگو میکند و قول رسیدگی به خواستهای آنان را میدهد .
در این تجمع در مقابل مجلس ٬ خانواده ها میگویند که نماینده اطلاعات نیز آمده بود و کماکان همه را تهدید میکرد و میگفت اطلاعات پیگیر این پرونده است و ما کوتاه نخواهیم آمد.او حتی خانواده ها را تهدید میکرد که اگر دست از این اقدامات برندارند برای فرزندان آنها بدتر خواهد شد.
خانواده ها امروز بعد از این قول و قرارهای دفتر روحانی و معاون او و همچنین قول نماینده سنندج بسوی سنندج حرکت کردند. آنها به دولت٬ به روحانی٬ به مجلس و اژه ای بیست روز وقت داده و اعلام کرده اند که اگر تا بیست روز دیگر به این خواستها رسیدگی نشود و پرونده ها مجددا برررسی نشود و احکام اعدام را ملغی نکنند٬ در سنندج تجمع خواهند کرد.
اعتراض به احکام اعدام بیست و شش نفر فعال سیاسی عقیدتی اهل سنت٬ در روزهای اخیر بسیار گسترده شد. خبر این احکام اعدام وسیعا در رسانه های فارسی زبان منعکس شد.
حکومت اسلامی قصد داشت یک اعدام دسته جمعی انجام دهد٬ و زمینه را برای اعدام بیشتر فعالین سیاسی فراهم کند و بیش از پیش از مردم زهر چشم بگیرد. ما در مقابل این برنامه ریزی برای جنایت و ایجاد فضای وحشت ایستادیم و میتوان گفت بدلیل این اعتراضات٬ به دلیل مقاومت خود محکومین به اعدام و خانواده های آنان و بدلیل اعتراض و پخش وسیع اخبار این حرکت اعتراضی٬ بدلیل عکس العمل سریع بسیاری از ایرانیان در خارج کشور٬ رژیم مجبور به عقب نشینی شد. این عقب نشینی فعلا موقتی است وباید کاری کرد که احکام اعدام علیه این افراد و همه فعالین سیاسی فورا ملغی شود.
کمیته بین المللی علیه اعدام اعلام میکند که ما باید علیه همه احکام اعدام فعالانه و وسیعا به میدان آمده و کاری کنیم حکومت اسلامی ایران دیگر نتواند هیچکس را اعدام کند.
از همه خانواده ها یی که فرزندان آنها در خطر اجرای حکم اعدام هستند٬ دعوت میکنیم با ما تماس گرفته و کمک کنند جلوی اعدام عزیزان آنها را بگیریم.
کمیته بین المللی علیه اعدام
٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣

Mina Ahadi
0049 (0) 1775692413
minnaahadi@gmail.com
minaahadi-iran.blogspot.co.uk

stopstonningnow.com
notonemoreexecution.org
ex-muslime.de

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)