آخرين اخبار از اعتراض و تحصن خانواده هاي ۲۶ محکوم به اعدام
روز يکشنبه حدود صد نفر از خانواده هاي محکومين به اعدام در پارک شهر در تهران قصد چادر زدن و تحصن داشتند که لباس شخصيهاي رژيم به اين محل يورش برده و مانع تحصن خانواده ها ميشوند. خانواده ها به ترمينال غرب رفته و در مسجد اين ترمينال اطراق ميکنند. نيمه شب يکشنبه باز هم مزدوران حکومت اسلامي به اين خانواده ها يورش برده و همه را از مسجد بيرون ميکنند. آنها تا صبح در سالن ترمينال مانده و صبح امروز دوشنبه حدود ساعت نه صبح در مقابل دفتر کار روحاني تجمع کرده و اعلام تحصن ميکنند.
يکي از معاونان روحاني به جمع تحصن کنندگان آمده و با آنها گفتگو ميکند. و در نهايت قول پيگيري خواستهاي آنان را ميدهد. معاون روحاني به خانواده ها قول داده است يک ماه اجراي حکم اعدام اين بيست و شش نفر را به تعويق مي اندازند. او به خانواده ها گفته است که اژه اي دستور توقف اعدامها را داده و همه پرونده ها مجددا بررسي ميشوند. آنها قول داده اند که شش نفر زنداني محکوم به اعدام را از انفرادي و قزل حصار به رجايي شهر منتقل کنند و دو نفر زنداني محکوم به اعدام را که روز يکشنبه با يورش وحشيانه و با چند صد نفر نيروي مسلح به سلول انفرادي منتقل کردند٬ مجددا به بند عمومي بياورند.
بعد از اين گفتگو با معاون رئيس جمهور حکومت اسلامي ايران٬ کل اين جمعيت بطرف مجلس شوراي اسلامي حرکت کرده و خواهان ملاقات با نمايندگان شهرستانها ميشوند. نماينده سنندج فردي به نام علوي به جمع خانواده ها آمده و با آنها گفتگو ميکند و قول رسيدگي به خواستهاي آنان را ميدهد .
در اين تجمع در مقابل مجلس ٬ خانواده ها ميگويند که نماينده اطلاعات نيز آمده بود و کماکان همه را تهديد ميکرد و ميگفت اطلاعات پيگير اين پرونده است و ما کوتاه نخواهيم آمد.او حتي خانواده ها را تهديد ميکرد که اگر دست از اين اقدامات برندارند براي فرزندان آنها بدتر خواهد شد.
خانواده ها امروز بعد از اين قول و قرارهاي دفتر روحاني و معاون او و همچنين قول نماينده سنندج بسوي سنندج حرکت کردند. آنها به دولت٬ به روحاني٬ به مجلس و اژه اي بيست روز وقت داده و اعلام کرده اند که اگر تا بيست روز ديگر به اين خواستها رسيدگي نشود و پرونده ها مجددا برررسي نشود و احکام اعدام را ملغي نکنند٬ در سنندج تجمع خواهند کرد.
اعتراض به احکام اعدام بيست و شش نفر فعال سياسي عقيدتي اهل سنت٬ در روزهاي اخير بسيار گسترده شد. خبر اين احکام اعدام وسيعا در رسانه هاي فارسي زبان منعکس شد.
حکومت اسلامي قصد داشت يک اعدام دسته جمعي انجام دهد٬ و زمينه را براي اعدام بيشتر فعالين سياسي فراهم کند و بيش از پيش از مردم زهر چشم بگيرد. ما در مقابل اين برنامه ريزي براي جنايت و ايجاد فضاي وحشت ايستاديم و ميتوان گفت بدليل اين اعتراضات٬ به دليل مقاومت خود محکومين به اعدام و خانواده هاي آنان و بدليل اعتراض و پخش وسيع اخبار اين حرکت اعتراضي٬ بدليل عکس العمل سريع بسياري از ايرانيان در خارج کشور٬ رژيم مجبور به عقب نشيني شد. اين عقب نشيني فعلا موقتي است وبايد کاري کرد که احکام اعدام عليه اين افراد و همه فعالين سياسي فورا ملغي شود.
کميته بين المللي عليه اعدام اعلام ميکند که ما بايد عليه همه احکام اعدام فعالانه و وسيعا به ميدان آمده و کاري کنيم حکومت اسلامي ايران ديگر نتواند هيچکس را اعدام کند.
از همه خانواده ها يي که فرزندان آنها در خطر اجراي حکم اعدام هستند٬ دعوت ميکنيم با ما تماس گرفته و کمک کنند جلوي اعدام عزيزان آنها را بگيريم.
کميته بين المللي عليه اعدام
٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣

Mina Ahadi
۰۰۴۹ (۰) ۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳
minnaahadi@gmail.com
minaahadi-iran.blogspot.co.uk

stopstonningnow.com
notonemoreexecution.org
ex-muslime.de

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)