دو وجه بارز جنبش کنونی یکی جنبه‌ی مدنی و دیگری جنبه‌ی سیاسی آن است. جنبه‌ی مدنی به خواست‌های ابتدایی زندگی اجتماعی و فرهنگی باز می‌گردد که حاکمیت در تامین آنها ناکام بوده است؛ مانند حجاب اختیاری، روابط آزادانه‌ی دختر و پسر و امثال آن. جنبه‌ی سیاسی اما باز می‌گردد به نبود آزادی احزاب، نبود انتخابات آزاد و مواردی از این دست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)