Chancellor Rishi Sunak (cropped).jpg

ریشی سوناک

هر انسان آگاهی می دانند محال ممکن است در کشورهای نژادپرست غربی، یک غیر غربی به چنین مناسبی برسد، مگر از درون تهی شده از دلبستگی حقوق بشری به سرزمین اجدادی و در ظاهر متفاوت با نژاد سفید، اما در باطن نوکر و خادم سیستم استکباری غربیان ، برای هیمن اساسا- بجز استثنائادتی که خودشان از آلودگی در سیاست و نهادهای اطلاعتی و جنایتکاری غرب مصون نگه داشتند، ممکن است پس اقامت- و نه تابعیت کشور غربی- بیاند دوباره در کشور اصلی و خدمت کنند، آن هم در نه دوده های حساس آموزش فعالیت امنیتی و جاسوسی و نظامی و بلکه در  امور به ظاهر بشردوستانه چون خدمات پزشکی و عیره تحت نظارت شدید نهاد اطلاعاتی و جاسوسوی و ترورستی-چند سال اخیر ایران از نفوذ مخرب این دوتابعیتی ها- ضربات مهلک خوردهاست؛ خیانت عوامل حکومت آخوندی در فرستادن بچه هایشان برای تحصیل و اقامت و سرمای گذاری در غرب و شرق، خود سند نشان خیانت آنها است.

هنور این نوکر پروش‌یافته مغزوشی‌خانرادگانی داشنگاه‌های نوکرپرورش دادگی امپرالیسم- پس از دست بوسی سلطان بریتانیای اهریمنی و اعلام چاکری و قسم وفاداری با قانون ساسی و خوش خدمتی به سلطلن انگلیس چندی نگذشته- به ساختمان دلوت خدمت‌گزاری امپرالیسم انگلس تازه نرسیده، سخنان ضد ایرانی و علیه برجام (شما بخوانید تدوام سادیسم و مردم آزاری مردم فرودست ایران به هم‌دستی حاکمیت آخوندی و همدستان داخلی ظالم و فاسد و جنایتکارش) اعلام می‌کند. یعین مغطل نمی‌کند در اظهار چاپلوسی و کاسه لیسی امپرالیسم‌های جنایتکار غربی!

باز نکته برای خرمذهبی‎های اقلیت چند هزار نفری داخل حکامیت و نظام گذایی ج.ا بگیوم، این‌ها بار یخوشایند و تایید مزخرفات دروغین امثال قماش آخوند کذاب دنیاپرست ضد بشری نمی‌گویم، امثالثهم معتقدم، این دنیا، دنیای چنگال توحش سادیمسی است، انچه مهم است برای یک ایرانی، تمامیت ارضی و منافع عمومی مردم در جهت ترقه و آزادی حقوق بشری و دمکراسی عقلانی-اخلاقی (بسیار مترقی‌تر و بالاتر دمکراسی ظاهری احمق پرور غربی است) و باید شر حکومت آخوندی زودر کوتاه شود و دذ حال حاضر هم بین دو گزینه بد (کودتا) و بدتر (ترکیبی تهاجم خارجی و تجزیه و جنگ داخلی) گزینه بد یعنی کودتا با مبارزه مستمر مدنی و اعتراض غیر مخرب است، تا بالاخره آن بخش نیروهای مسلح وطن دوست ایرانی و ملی‌گرا با کوتایی حدالامکان بدون خونریزی، بساط اهریمن حکومت آخوندی جمع و با تمام شکورهیا جهان روابط دوستانه مبتنی بر منافع ملی برقرار کنند با همه کشورها، از شرق تا غرب و از جمله مرتجعین خلیج فارس و اسرائیل و غره.

هم‌دستی دولت‌هایی مانند چین و هند و اندوزی و مالزی و تابلند و… آن تمدن و تاریخ کهن بشردوستی و فرهنگیف قطعا لکه ننگی بر تاریخشان خواهد بود نفریت اجدا نیکوکارشان به دنبال داردو ارواح نیکانشان انها عذاب خواهد اد که چنییناجوانمردانه و ضالمانه هم‌دست سادیسم تحریم غربیان شدند در رنج و آزار مردم اکثریت ایران! این پول‌های حرامی که بر ثر تحریم و خردید اموا لیت المال ایران از مفت نفت و گاز و غیره از حکومت آخوندی می‎خرید نجس و حرام است و نفرین و آه دهها میلیون فقیر تحت ستم حکومت آخوندی بزودی زندگی شما به نکبت و بدبختی می‌گشد ای شرقیان خائن به انسانیت و همدست غربیان ظالم وفاسد و جنایتکار غربی وجشی!

تجربه تاریخ اثبات کرده فرارایان و مهاراجرانی با کشورهای غربی می‌یروند از نطژادی و قومی مذهبی تفاوت بالایی با کشور پذیره دارند- آن هم کشور با تاریخچه از کارمانه ای ظلم فساد جنایتی همچون بریتای کبیر (در بین ایرنیان مشهور به انگلیس)، امپرالیسم نژادپرستانه و ضد بشری ننگینش، امثال آقای رشکی سورناک در بهترنی حالت یک نوکر است که پس خدمت صاداقانه به دشتگاه پرجنایت سلطنت بریتانی ضد بشری، بقای عمر با چند لقب سر و سوالیه به مروز عذاب‌آور خوش خدمتی به دستگاه ضد بشری امپرالیسم انگلیسی گرده، این حقه سوءاستفاده از اقلیت‌های تحقیرشده و خودباخته در تاریخ امپرالیسته‌های کهن و نوین سابقه طلانی دارد، از امریکا رنگین پوستانی چون اوباما تا کملاهریس تا وزرای داری رگ ایرانی و و در حقیت همه اینها فقط ظاهر آسیایی و آفریقایی دارند، از هر تبعه کشور اروپایی و امریکایی‌شان؛ به مراتب نوکرتری و خوش خدمتی هستند و چون همیشه مظان اتهام خیانت هستند، در خوش خدمتی و اقداماتخصومانه علیه سرزمین‌های اجدادی شان مثلا ایران یاهند، بیشترین خیانت و جنایت و ظلم می‌کنند، بزودی خواهید دید از دولت مزدور سلطنتی ریشی سوناک، چه خیانت‎هایی علیه هندویان و سایر‌ها شرقیان و از جمله هم‌ریشان هندوایرانی مانند افغانستانی و تاجیکی و ایرانیان انجام نخواهد شد

همان‌طور ایرانی‌نماهایی در قالب مهاجران و پناهنپان – چه آنهایی از روی ناراضی و خطر ریسک از ایران فرا رکدندو یا خائنانی که سرمیاه‌های باد آورده از استثمار گارگران و رانت و سایر انواع دزدی بیت امال مردم فرودست ایران بردن این اموال به خارج و سرمیاه‌گذاری در خارجه و گرفتن تابعیت (که به یمعنی قسم و وفاداری حکومت کشور جدیدشان است و این حومت‌های دشمنان وجودی ایران و نه فقط حکومت ظالم فاسد و جنایتکار آخوندی اند!) می‌باشند.

برای همین هم به ایرانیان داخل و سایر مردم کشورهای داخل کشورهای تحت ستم دیکتاتوری مسوم جهان سومی یا در حال توسعه توصیه می‎کننم به فلان وزیر و مقام که رگ ریشه ژنتیکی تباری از از شرقیان خاورمیانه ای و یا هندی و چینی و.. دارد، دل خوش نباشید، اینها در نهایت کشور و مردم و منافع و آینده کشورهایتاتن به استثمارگران غربی و شرقی می‌فروشند.

 

اینکه فلان کارمند وزارت خارجه یا سیر نهادهای دولتی و غیرذولتی ایرانی تبار هستند،دلیل خوش انکاری نیستف فقط و فقط یک گروه قومی و ملی در  غرب و شرق و امریکا و هر جایی باشنذ، آشکاار و پنهان به هویت ولی و قومی کشورشان وفا دارند و آن یهودیان اسرائیلی اند. اسارئلی هر کرای اش بکنی، اسرائیل می پرستند حتی اگر در ظاهر یک آخوند در دربار بیت خامنهای یا در قامت رئیس جمهوری شبیه رئیسی یا احمدی نژاد باشدف او در نهایت در خدمت منافع اسرائیل است. ئلیلش هم از ویژگی منحصر فرد یهودی اسارئیلی استف انها از بچگی جنان پرروش مغزوشیی داده اند که بجز خدمت به خدای یهود و جانفشانب باریش کاری نیم کنندف کاری هرگز نه شیعه بر از هزار اخوند خدعه گرو کذاب می تواند و نه هیچ ایددبوژی مادی و معنوی گرای ادعایی. برای هیمن از دهها دلیل میگویم، به این هیچ وجه با قماس یهودی و اسارئیلی دشمنی نکرد، بهترن حالت باید با آنها دوست شریک شد و یالاقل خصومتی نکرد. متاسفانه حکومت آخوندی و بسیاری خرمذهبی- نفهم و عقب ماندهفکری- هر چه هم بگویی حالی شان نمی شود. برای همین می گویم دیگر امید نیست به حکومت اخوندی اصلاح شود رد سیاست غرب ستیزه و اسرائیل ستیز یو کودتا در حال حاضر سریعترین و کم خسارتترین گزینه رد دسترس مردم ایران است.

خیلبی خیلی باید ساده لوح باشند، به بنید در اولین واکنش “ریشی سوناک” درباره ایران چی بود، مخالف با برجام، در حالیکه به اسم برجام غربیان و همدستان شرقی‌شان (چین و هند و روسیه و کره جنوبی و هند و کشورک‌های مرتجع جنوب خلیج فارس و…) چگونگی همدستی تحریم‌های ظالمانه و جنایتکارنه و حشیانه علیه مردم عادی با هم‌دستی مافیایی وابسته حکومت آخوندی می‌کنند (لجن مافیایی‌های ضد ایرانی و ضد بشری خودرو تا لوازم خانگی و اوج اهریمنی کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو به روزانه گران می‌شود (عجیب در این چن سال بیشتر از این جنایتکاری غربی وشرقیان می‌گوییم عرصه در تنها می‌گذارند، این نشان خباثت و سلطه شیطانت در مغرهای فاسد شده شان است که نور معنویت حقیقت قابل تابش نیست بر اذهان تاریکشان و جز مرگ بر اثر نفرین مظلومان سزاوراشان نیست حرامیان..!)، قطعا روزی انقلاب مردمی برسد بایست به خدمت این جنایتکاران خائن به ایران وبشریت رسید که چگونه برای امیال حریصانه سیری‌ناپذیرشان همدست حکومت ظالم و قاسد و جانی آخوندی و دشمنان وحشی غربی شدند درتشدید تحریم ضد بشری و آزاری سادیمی گونه، ننگ بر شما دروغگویان به اصطلاح بخش خصولتی و خصوصی جنایکار، حرام لقمگانی توله‌های سیطانی تان نجسشتان از خون و زنج کارگران وفقران ایرانی تغذیه و پرورش و رهسپار نجاستخانه غربیان می‌شوند، نفرین عمدی بر شماست! !، دل خوش نباشید با خارج‌نشینان اجنبی و ایرانی‌نمایی چهل سال است عامل استمرار حاکمیت اهریمنی حکومت آخوندی هستند.

 

فصول مهم مطالب جنگ‌های اباطیلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)