آنچه که مسیحیت را در مقایسه با سایر ادیان منحصر به فرد می کند این است که مسیحیت بیش از آنکه در رابطه با مراسم مذهبی باشد در مورد یک رابطه و مشارکت شخصی است . شخص مسیحی به جای آنکه خود را مجبور به اطاعت ازامر و نهی های مذهبی نماید ، این هدف را دنبال می کند که رابطه ای بسیار نزدیک با خدای پدر داشته باشد . ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و عملکرد روح القدس در زندگی مؤمنین است . هدف خاص خدا از آفرینش انسان این بوده است که انسان با خدا رابطه داشته باشد ، اما گناه تمام بشریت را از خدا جدا ساخت ( رومیان ۰:۰۵ ، ۲۳:۰۳ ) . مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح خدای کامل و انسان بی نقصی بود که بر این جهان خاکی قدم نهاد ( فیلیپیان ۶:۲-۱۱ ) و بر صلیب جان داد . مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح پس از مرگ مدفون شد ، روز سوم از مردگان برخاست ، و الان بدست راست خدای پدر نشسته است تا برای ایمانداران شفاعت کند ( عبرانیان ۲۵:۷ ) . پیغام مسیحیت اعلام این حقیقت است که مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت جریمە گناه تمام بشر کافی و بسنده بوده است . و این همان عاملی است که رابطە گسیختە بین خدا و انسان را بازسازی می کند انسان برای اینکه نجات پیدا کند و به این رابطە احیا شده دست یابد ، احتیاج دارد به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب به کمال رسانید ایمان آورد . اگر شخصی ایمان داشته باشد که مسیح به جای او مرد و با مرگ خویش جریمە گناهان او را پرداخت نموده از مردگان قیام کرد ، آن شخص نجات یافته است . هیچکس قادر نیست نجات را برای خود تحصیل کند . در واقع هیچکس نمی تواند آنقدر نیکو و بیگناه باشد که قادر باشد خدا را خشنود سازد زیرا همە ما گناهکار هستیم . ( اشعیا ۶:۶۴-۷ ۰۶:۵۳ ) علاوه بر این ، چون مسیح تمام آنچه برای نجات ما لازم بود به تمام و کمال انجام داد ، نمیتوان چیزی بر آن افزود . به همین دلیل هنگامی که بر روی صلیب جان خود را فدا می ساخت فرمود : ” تمام شد ” ( یوحنا ۳۰:۱۹ ) شاید عده ای به غلط تصور کنند : ” یک بار و برای همیشه نجات یافته ام … حال می توانم هر طوری که بخواهم زندگی کنم … و هیچ چیز نمی تواند نجات را از من بگیرد . ” ولی باید به یاد داشت که هنگامی که شخص نجات می یابد از فرمانبرداری از طبیعت کهنه و گناه آلود خویش آزاد میشود . او در واقع شخص آزاد شده ای است که مشتاقانه می خواهد در رابطە نزدیک و صمیمی با خدا رشد کند . تا زمانی که ایماندار بر روی زمین زندگی می کند و در بند این نفس گناه آلود است همواره وسوسه می شود تا گناه کند . در رابطە بین انسان و خدا ، گناه همواره به صورت یک دیوار جدائی عمل می کند . اگر فردی در گناه زندگی کند و به آن ادامه دهد ، از رابطه ای که خدا مایل است با او داشته باشد لذت نخواهد برد . تنها طریق پیروزی بر وسوسه و گناه این است که ایمانداران خود را به مطالعه و اطاعت از کتابمقدس بسپارند و هر روزه تحت کنترل روح القدس زیست کنند . زندگی تحت کنترل روح القدس یعنی سرسپردگی و پیروی از رهبری و نفوذ روح القدس در زندگی روزمرە خود .
در حالی که بسیاری از مذاهب پیروان خود را به اطاعت از یک سری قوانین ترغیب می کنند ، مسیحیت یعنی ایجاد یک رابطە شخصی و زنده با خدا . مسیحیت یعنی ایمان به شخص عیسی مسیح که بر روی صلیب مرد ، جریمە گناهان را پرداخت نمود ، و روز سوم از مردگان برخاست . با مرگ مسیح بر روی صلیب دین گناهان شما پرداخت شده است ، و حالا شما می توانید با خدا مشارکت داشته باشید . در مسیحیت شما قادر هستید که بر طبیعت گناه آلود خود غلبه کرده ، در دوستی و اطاعت از خدا بسر برید . این مفهوم واقعی مسیحیت است که کتابمقدس تعلیم می دهد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)