“شاهدان چشم بند زده”، قصه قهرمانی‌ها، قصه ناکامی‌ها، قصه شکنجه، قصه مقاومت، قصه کودکان در بند، قصه اعدام و حشیگری جمهوری اسلامی در زندان است. در “شاهدان چشم بند زده” نازلی، احمد، پروانه، منوچهر، پیوند، حمید، بهاره و تهمینه که هر کدام به مدت هشت تا ده سال در دهه ۶۰ در زندان بسر برده‌اند،، به تر سیم تجارب دوران زندان خود می‌پردازند و بیننده را با خود به اعماق وقا یع و حوادث زندان‌‌های جمهوری اسلامی می‌برند. آنان با پردازش تصوی ری عینی از خشونت بی حد و حصری که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌شود، بیننده را مجذوب گفته‌های خود می‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)