از صفحه فیس بوک امیرمحسین محمدی – اولین فیلم مستندی است که هفته‌ی پیش برای گروه رادیکال فمینیستی فیمن در آمده است. گروه برهنه‌ گرایی . پارسال بود که در مقابل مسجد ایا‌صوفیا در استانبول برهنه‌ شدند و قبلش در مقابل سفارت عربستان برقع پوشیدند و سینه‌هایشان را برهنه‌ کردند و باز مدتی‌ قبلش در سفارت ایران در اوکراین در اعتراض به سنگسار سکینه آشتیانی برهنه‌ شدند. گروهی که مسابقات یورو ۲۰۱۲ را تحریم کردند و به آن خندیدند. همان‌ها که به بازداشت و کتک و سرکوب پلیس عادت دارند. همین ساعتی‌ پیش هم کاور فیسبوکشان را عوض کرده‌اند و با استفاده از “انگری‌بیردز” گذاشتند ” انگری بوبز” به معنای پستان‌های عصبانی و مستقیماً نهادهای مذهبی‌ را هدف قرار داده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)