خامنه ای:
«سوابق و خدمات مرحوم ری‌شهری منشأ خیر برای نظام بود. هر چه خاطره از آقای ری‌شهری داریم خاطره‌ نیک است»
.
آنچه برای معظم! «خدمات و خاطره‌ نیک» است در تاریخ چنین ثبت شده‌است:
نقشِ سرکوب‌گرانه در تثبیت یکی از سیاه‌ترین ساختارهای استبدادی،
مدیریتِ وزارتِ اطلاعات، نهادِ شکنجه و سرکوب و قتل و اعدام،
شکنجه و اعدامِ شمارِ بالائی از افسرانِ ارتش،
حذفِ منتظری،
سرکوبِ گرایش‌ها و سازمان‌های مخالف و منتقد،
راه‌اندازی دادگاه‌های فرمایشی با متهمانِ شکنجه‌‌شده،
تجاوز به کودک ۱۱ ساله با پوششِ «ازدواجِ شرعی»،
رانت‌خواری در حدِ راه‌اندازی امپراطوری مالی،
و….
«خاطره‌ی نیکِ» معظم! کابوس‌ سیاهی در تاریخِ ما است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)