به راستی تو مجازاتِ کدام معصیتی، ضحاک؟

تو مکافاتِ کدامین گناهی که اینگونه ما را به تباهی کشانده ای؟

ظلمت با تو آغازید!

تباهی با تو معنا گرفت!

آنچنان حقیرانه بر آن بالا نشسته ای که کرکس را با تو یارایِ قیاس نیست

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)