امروزعده‌ای از هموطنان میگویند کاشکی انقلاب نشده بود تا که این نظام که نماد یکی از ریشه‌های تاریخی استبداد در وطن یعنی دستگاه استبداد دینی است، بوجود نمی آمد. اما شاید نمیدانند که این ریشه تاریخی، پشت پرده استبداد شاهنشاهی مخفی بود وپندار ما را بنام “اسلام ارسطو زده” قرنها بود که استبداد زده کرده بودند که با گذار از استبداد پهلوی چهره‌اش نمایان شد.

از این عده باید پرسید که آیا از وعده‌ها ونوزده تعهد آقای خمینی که درفرانسه دربرابرمردم جهان وایران سپرد که اصول راهنمای انقلاب مردم شد آگاهند؟ او در مقام مرجع تقلید که باور همگانی براین بود دروغ نمی گوید، در مقابل مطبوعات معتبر ومردم جهان نوزده تعهد سپرد وبارها وبارها آن را تکرارکرد، که بیان انفلاب ایران شد وامکان داد تا ملت ایران از نحله‌ها وتفکرات گوناگون با وجود اختلافات بین خود، همبسته شده وبا جنبشی همگانی وبه دور از خشونت تحسین جهانیان را برانگیخت ویکی ازمهمترین ریشه‌های تاریخی استبداد یعنی شاهنشاهی را ضعیف وازآن گذر کند.

۱۹ اصل که تعهد آقای خمینی به ملت ایران و جهانیان بود

۱. تمام مردم در رهبری شرکت می‌کنند:

۲. توحید اجتماعی

۳. اصل براستقلال و آزادی است

۴. خمینی وروحانیان نقشی در دولت نخواهند داشت

۵. دولت حق دخالت در رسانه‌ها را ندارد

۶. آزادی عقیده واحزاب

۷. آزادی مذهبی

۸. استقلال به معنی استقلال از سلطه داخلی وخارجی است

۹. دستگاه‌های فشار واختناق از میان خواهند رفت

۱۰. نظام اجتماعی بدون سلطه واستثمار

۱۱. حقوق انسان جهان شمول است

۱۲. زنان حقوق برابر با مردان دارند وزن می‌تواند رئیس جمهو بشود

۱۳. اقتصادی تولید محور برپایه توحید اجتماعی، بنابراین در خدمت انسان

۱۴.دانشگاه و رابطه دانشگاهیان و روحانیان

۱۵.استقلال دستگاه قضائی و امنیت قضائی شهروندان

۱۶.صلح اجتماعی و زندگی همه با همه

۱۷. تبعیض‌ها از میان بر می‌خیزند واقوام ایرانی «ملت واحد» می‌شوند

۱۸. ایران راه رشد را در پیش می‌گیرد

۱۹. روش بحث آزاد است واین گونه بحث همگانی است. بنابر نقد ونقد متقابل است

و

۲۰. عفو همگانی که آقای خمینی قرار گذاشته بود در ایران آن را بیان کند واز آن سر باز زد

بنابراین برنسلی که با پذیرش این اصول دست به انقلاب زد تا درکشوری آزاد ومستقل از حق حاکمیت ملی برخوردار باشد ایرادی نیست. اما به ویژه ازکنشگران سیاسی میتوان پرسید چرا زمانی که هنوز استبداد نو، پا نگرفته بود، به موقع هشدار‌ها را نشنیدند ودر مقابل کودتاچیان علیه انقلاب وحاکمیت ملی واکنش مناسب نشان ندادند بلکه در برخی موارد با آن همکاری کردند؟ آیا نباید از تجربه درس گرفت وبایکی کردن انقلاب ورفتار ضد انقلاب که اینک بر کشورحاکم است ومترادف کردن انقلاب با خشونت که در واقع عملی ضد انقلاب است مردم را از حرکت کردن وحق جویی ترساند؟

ما مجامع اسلامی ایرانیان با شناخت از آن نوزده اصل (اصول انقلاب) – نیز اصل بیستم که آقای خمینی از آن سر باز زد – و کامل کردن آنها برای مثال با افزودن اصل جدایی دین و مرام از دولت و نیز تهیه و پیشنهاد قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه: حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ملی و حقوق ملت ایران در جامعه جهانی تجربه انقلاب را رها نکرده ایم و سعی کرده ایم با ادامه تجربه انقلاب، ضعفها را شناسایی کنیم و راه حل‌هایی برای تبدیل آنها به قوت به ملت ایران پیشنهاد کنیم. بدانیم استبداد وابسته پهلوی واستبداد وابسته ولایت مطلقه فقیه هر دو نماد دو آخرین ریشه تاریخی استبداد در وطن یعنی شاهنشاهی ودستگاه استبداد دینی بوده وهستند که برای استقلال وآزادی ایران میبایست از هردوآنها عبور کرد.

۱۹ بهمن ۱۴۰۰

مجامع اسلامی ایرانیان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)