هرآن‌کس که ریگی به کفش ندارد باید قاطعانه و بی‌چون‌وچرا بر خواست دموکراسی پافشاری کند. فارغ از تمام بحث‌های مربوط به فرم و محتوای دموکراسی در جامعه‌ی بورژوایی، تمایز خاستگاه آن با لیبرالیسم و فروکاست‌ناپذیری‌اش به یک رژیم سیاسی، در ساده‌ترین شکل بیان می‌توان دموکراسی را به‌عنوان نام دیگر سیاست مردمی، برپایه‌ی این اعتقاد صورت‌بندی کرد که مردم به‌صورت همگانی از توانایی فکرکردن بهره‌منداند، و آدمی می‌تواند با تکیه بر خرد خویش امر عادلانه را از امر ناعادلانه تشخیص دهد.

بدین‌سان هر نوع دلبستگی به دموکراسی عمیقا با این اعتقاد همبستگی دارد که آدمی خود می‌تواند هر آن‌چه را که در وضعیت داده‌شده‌‌اش به‌نحوی ناعادلانه تلقی می‌کند، زیرسوال ببرد.

چه آن هنگام که به جنگ با «سنت‌»هایی می‌رود که با انواع‌واقسام تبعیض‌های مذهبی، ایدئولوژیک، جنسیتی و قومی گره خورده‌اند؛ چه آن هنگام که آن قوانینی را به پرسش می‌کشد که در وضعیت کنونی یگانه شکل اداره‌ی درست جامعه تلقی می‌شوند، یعنی آن قوانین خلل‌ناپذیر نظم بازار به‌عنوان الگوی نظم طبیعی چیزها در تمامی ساحت‌های زندگی اجتماعی.

وندی براون در این مصاحبه که به مناسبت کتاب آخرش (۱) انجام شده، نسبت به کتاب قبلی‌ (۲) گامی به پیش گذاشته و پیوندهای تاریخی دو حمله‌ی همزمان به دموکراسی را به بحث می‌گذارد: یکی آن اعتقاداتی که اخلاقیات سنتی را به‌عنوان نظمی طبیعی تلقی می‌کند که هیچ نوع مداخله‌ای در آن مشروع نیست؛ و دیگری آن اعتقاد به نظم بسط‌یافته‌ی بازار به‌منزله‌ی نظمی برتر و چون‌وچراناپذیر.

بدین‌ترتیب براون دست بر قسمی اتحاد استراتژیک می‌گذارد که می‌تواند برای تمامی جوامعی نیز درس‌آموز باشد که با نوعی حاکمیت اقتدارگرا درعین ادغام در وضعیت نئولیبرال جهانی دست‌به‌گریبان‌اند.

از این منظر می‌توان بازنشر بخش‌هایی از این مصاحبه را به‌صورت ترجمه‌شده در «انکار»، به‌عنوان گامی کوچک در طول مبارزات تاریخی مردمی برای دموکراسی تلقی کرد، چراکه پیکار بر سر مفهوم دموکراسی خود بخشی از پیکار برای دموکراسی‌ست.

 

Brown, Wendy. 2019. “In the ruins of neoliberalism: the rise of antidemocratic politics in the West”, Columbia University Press

Brown, Wendy. 2015. “Undoing the Demos: neoliberalism’s stealth revolution”, MIT Press, Zone Books

 

 

https://t.me/enkarmag/255

#نئولیبرالیسم
#دموکراسی
#وندی_براون

 

@enkarmag

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)