فقر ؛چیزی را “نداشتن “است
ولی ان چیز پول نیست
خوراک و پوشاک نیست
فقر گرسنگی نیست
عریانی هم نیست
فقر شب را” بی غذا “سر کردن نیست
فقر روز را “بی اندیشه” سر کردن است
فقر ، یعنی نداشتن “شعور قومی”
فقر ،یعنی نداشتن “آگاهی قومی”
ما لرها ،به ویژه ما بختیاری ها ،آب ،نفت و سرزمینی غنی داریم
اما فقیریم چون ……………..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)