در چنین روزی ۲ ژانویه ۱۹۰۵، اتحادیه “کارگران صنعتی جهان” (IWW)* در ایالات متحده و در جریان گردهم آیی فعالین سندیکاهای صنعتی در شیکاگو شکل گرفت.

این تشکیلات که به طور رسمی در کنفرانس بعدی در ژوئن تأسیس شد، شکل جدیدی از سندیکای انقلابی و چند نژادی بود و با هدف متحد کردن همه کارگران در “یک اتحادیه بزرگ” و تشکیل بدنه یک جامعه جدید به هدایت طبقه کارگر در پوسته سابق، تشکیل شد.

بسیاری از اعضای طی سرکوب های وحشیانه کارفرمایان بدون محاکمه به دار آویخته، کشته و زندانی شدند. با این وجود آنها تعداد زیادی از کارگران قبلاً سازماندهی نشده را سازماندهی کردند و در اعتصابات زیادی پیروز شدند.

این اتحادیه هنوز هم در چند کشور وجود دارد و اغلب به عنوان یک اتحادیه مبارز در اقلیت عمل می کند.

*Industrial Workers of the World

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)