در “تریبون کارگری” امروز علی دماوندی با ناصر پیشرو و بهروز فراهانی در باره اعتصاب و تظاهرات گسترده و سراسری معلمان ایران و
لزوم همبستگی ها وحمایتها و همراهی های جنبشهای اجتماعی و مطالباتی،
حلقهء مفقوده جنبشهای مطالباتی با تظاهرات و شورشهای خیابانی،
مساله لزوم نهادسازی وتشکلهای پایدار و مستقل و
درس گیری از تجربه بزرگ وتاریخی معلمان ایران گفتگو کرده است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)