هفت تپه-کانال مستقل کارگران

لطفا بازنشر کنید. فوری!

لطفا لایک نکنید و فقط این صدای دادخواهی را بازنشر کنید.

از همه تقاضای میشود قبل از اینکه برای هیراد پیربداقی اتفاقی بیفتد صدای او و مادرش باشیم. لطفا حمایت کنید.

خانم ستاره جلالی مادر هیراد پیربداقی از تهدید جانی علیه هیراد خبر داد.

صدای این مادر درد کشیده را به گوش همه برسانید.

هیراد پیربداقی جرمش دفاع از حق و حقوق کارگران بوده و بس.

در مملکت ما دزدان و مختلسین آزادند و کارگران و مدافعان کارگران در بند هستند.

هیراد پیربداقی از جمله مدافعین حقوق کارگری بود که در تجمع حمایتی از مطالبه کارگران هفت تپه شرکت کرد.

حالا دارند از او و امثال او انتقام میگیرند.

هیراد پیربداقی و سایر فعالین کارگری زندانی باید فورا آزاد شوند.

دست از بازی با جان مدافعان حق و حقیقت بردارید. این بازی شما بازی با آتش است. دست از آزار و اذیت این مادر دردکشیده و رنجور بردارید.

پیام دریافتی
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)