خواستهای شما معلمان، خواستهای ما کارگران نیز هست.

امروز دومین روز اعتصاب معلمان عزیز بود.

معلمان مثل ما کارگران به زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند. به نابرابری ها و اختلاسگری ها اعتراض دارند و خواستهای معیشتی خود را دارند. ما از خواستها و مبارزات معلمان به قاطعیت حمایت و پشتیبانی میکنیم.

از سوی دیگر معلمان صدای ما کارگران و همه مردم در دفاع از حقوق کودکانمان هستند. معلمان پرچم خواست تحصیل رایگان را بدست گرفته و بر اینکه همین امروز باید تحصیل رایگان از طریق اختصاص تلفن هوشمند و اینترنت رایگان در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار گیرد، تاکید دارند و این صدای اعتراض ما کارگران و ما مردم است.

ما از این صدا قاطعانه پشتیبانی میکنیم و همین جا بر آزادی رسول بداقی و همه معلمان زندانی که با همین مطالبات در زندانند تاکید میکنیم. از همین رو ما کارگران پیمانی نفت اعلام میکنیم که از شما حمایت می کنیم.

https://t.me/shoranaft
@Shoratamas

— #کارگران_پیمانکاری
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)