پرسش: چرا رهبر مسلمین جهان تمرگیده در بیت رهبری، ولی رهبر کاتولیک های جهان مرتبا به کاتولیک های جهان سر می‌زند و از وضع آن‌ها جویا می شود و به کار آنها رسیدگی می کند؟

چرا رهبر مسلمین جهان، سید علی خامنه ای تمرگیده در بیت رهبری و سی و سه سال است سفر خارجی نرفته است، ولی حضرت پاپ، رهبر کاتولیک های جهان مرتبا به بازدید خارجی می رود و به کاتولیک های جهان سر می‌زند و از وضع آن‌ها جویا می شود و به کار آنها رسیدگی می کند؟

متأسفانه در این سی و سه سال رهبر به هیچ سفر خارجی نرفته است و در داخل نیز به ندرت سفر داخلی می‌رود، عمدتا به مشهد می رود، و سی و سه سال است که با هواپیما مسافرت نکرده است، و از وضع مسلمین جهان جویا نمی شود، ولی برعکس پاپ رهبر کاتولیک های جهان مرتبا به کاتولیک های جهان سر می‌زند و از وضع آن‌ها جویا می شود؟ آیا کار جناب پاپ درست نیست؟ آیا کار سید علی خلامنه ای غلط نیست؟ چرا اسم خودش را گذشته رهبر مسلمین جهان، ولی به مسلمین جهان سر نمی‌زند و از حال آن‌ها جویا نمی شود؟ البته شیعه اقلیتی از مسلمین (شیعه + سنی (اکثریت مسلمین) … ) جهان است و اشتباهی اسم خود را گذاشته رهبر مسلمین جهان، رهبر ی که مردم او را قبول ندارند!

او متاسفانه به هنگام شروع کرونا رفت خودش را مخفی کرد و هفت هشت ماهی از آنجا بیرون نیامد!

آیا خامنه ای چون منفور است به سفر خارجی نمی رود؟ آیا می ترسد تخم مرغ گندیده به سمت او پرت کنند؟

اگر قرار باشد نمره داد به پاپ باید نمره بیست داد و به خامنه ای از این بابت نمره صفر داد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)