در متروی تئاتر شهر، قطار پیش از ورود به  ایستگاه متوقف شده است.  بیش از یک ساعت است که مسافران در قطار گیر کرده‌اند.

هیچ اقدامی هم از سوی گردانندگان این خط صورت نگرفته است.

در وضعیت خطرناکی که تهویه‌های قطار نیز کار نمی‌کند. هوای داخل قطار کفاف حجم مسافران را نمی‌دهد.

در این ویدئو مسافران تلاش می‌کنند که با شکستن شیشه پنجره های قطار هوای مورد نیاز نفس کشیدنشان را تامین کنند.

به این تلاش نگاه کنید 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)