چرا اکثر روحانیون ما از نظر فکری عقب‌مانده هستند؟

آن‌ها در حوزه های علمیه نه اقتصاد خوانده‌اند، نه سیاست و نه پزشکی … ولی در مورد همه آن‌ها ادعا دارند .

آن‌ها علم کشور داری نمی‌دانند، ولی در کشور داری، اقتصا د و سیاست … دخالت می‌کنند. آنها روش تعامل با دنیا را بلد نیستند.

افق دید آن‌ها بسیار محدود است، آنها نه به حقوق بشر اعتقاد دارند و نه به دمکراسی، آنها برای مخالفین خود هیچ حقی قائل نیستند. آنها از تمدن انسانی سالها فاصله دارند و سالها عقب تر هستند.

اکثر آن‌ها در ۱۴۰۰ سال پیش سیر می‌کند و روشن بین های آن‌ها در ۷۰۰ سال پیش!

به خاطر همین است که وضع مملکت طی مدت ۴۲ سال بدین جا رسیده است. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)