اگر چه کومه له به عنوان یک تشکیلات اجتماعی، با برنامه و استراتژی سوسیالیستی ای که دارد، در عرصه های مختلف وظایف خود را پیش می برد، اما در هر دوره بنا به ارزیابی و تحلیلی که از اوضاع سیاسی جامعه و شرایط مبارزه طبقاتی دارد اولویت های معینی را در دستور کار خود قرار می دهد.

در اینجا سخنی داریم با فعالین کومه له در داخل در مورد اولویت های فعالیت کومه له در این دوره:

در این دوره که جنب و جوش مبارزاتی سراسر ایران را فرا گرفته است، یکی از اولویت های فعالیت کومه له تلاش در این زمینه است که نگذاریم جنبش انقلابی و حق طلبانه مردم کردستان از جنبش اعتراضی سراسری عقب بماند.

کومه له همواره بر ضرورت پیوند و همبستگی مبارزه حق طلبانه مردم کردستان با جنبش های پیشرو اجتماعی در سراسر ایران مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان و کلا جنبش ها اعتراضی و خیزش های اجتماعی در سراسر ایران به عنوان ممکن ترین و نزدیک ترین راه دستیابی مردم کردستان به خواسته هایشان تأکید کرده است.

تلاش در جهت تقویت این پیوند و همبستگی در شرایط کنونی که ما شاهد اعتصابات عظیم کارگری مانند اعتصاب شکوهمند کارگران هفت تپه، ادامه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی، اعتصاب کارگران معادن، کارگران شهرداری ها، تجمع های اعتراضی معلمان و بازنشستگان و … هستیم، اهمیت سیاسی و عملی بیشتری پیدا کرده است.

در شرایط کنونی این احساس هم سرنوشتی در کردستان لازم است خود را در اعتراضات مردم علیه بی حقوقی ها و شرایط فلاکتباری که رژیم جمهوری اسلامی به کارگران و اکثریت مردم تحمیل کرده خود را نشان دهد. چون هیچ راه میان بر دیگری برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی از تعرض به زندگی و معیشت و امنیت مردم وجود ندارد.

همزمان شدن اعتراضات مردم در کردستان با اعتصابات کارگران و جنبش های اعتراضی در سراسر ایران از زاویه بهبود هر چه بیشتر توازن قوا به نفع طبقه کارگر و مردم و به زیان رژیم جمهوری اسلامی نیز ضروری است. بنا براین لازم است به استقبال فرصت هایی که پیش می آیند بشتابیم و برای ایجاد فرصت های تازه جهت تحکیم این پیوند و همبستگی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

اگر چه طی سالهای اخیر معلمان و تا حدودی بازنشستگان در کردستان به عنوان بخشی از جنبش سراسری معلمان و بازنشستگان برای پیگیری مطالبات مشترک در اعتصابات و اعتراضات سراسری شرکت کرده اند، اما این مشارکت می تواند بسیار فعالانه تر، گسترده تر و سازمان یافته تر باشد. فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران در کردستان لازم است مطابق نقشه آگاهانه به استقبال این فرصت ها بشتابند.

فعالین جنبش کارگری و انسانهای مبارز که در یک شبکه وسیع به هم متصل هستند لازم است برای پیوستن دانش آموزان و خانواده های آنان به تجمع های اعتراضی معلمان و بازنشستگان که در شهرهای مختلف کردستان برگزار می شوند نهایت تلاش خود را به عمل آورند.

یا لازم است وقوع فاجعه دلخراش قتل های ناموسی در کردستان را به فرصتی برای سازماندهی و برپائی اعتراضات توده ای علیه قوانین ارتجاعی زن ستیز و خشونت دولتی علیه زنان تبدیل کرد.

در کردستان با توجه به تشدید فقر و فلاکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری بویژه در میان جوانان، و همچنین با توجه به اینکه هر هفته تعدادی از کولبران زحمتکش در مسیر حمل کوله بارهای خود مورد شلیک مزدوران رژیم قرار گرفته و کشته و زخمی می شوند، زمینه عینی برای به راه انداختن جنبش بیکاران علیه بیکاری و علیه جنایات رژیم در حق کولبران وجود دارد. فعالیت نقشه مند در این زمینه از همه فعالین کومه له و همه کمونیست ها، مستقل از تعلق سازمانی و حزبی می طلبد که برای به راه انداختن جنبش علیه بیکاری و علیه کشتار کولبران دست به دست هم بدهند.

دومین اولویتی که لازم است بر آن تأکید، تلاش سازمان یافته در راستای تبدیل کردن بدیل و آلترناتیو حاکمیت شورائی مردم به یک گفتمان نیرومند در مز می کند، مسئله شکل دادن به آلترناتیو و بدیل حکومتی اهمیت سیاسی حیاتی پیدا کرده است.یان توده های مردم کردستان است.

با توجه به اینکه جامعه ایران دارد گام به گام به یک موقعیت انقلابی نزدیک می شود، موقعیتی که بار دیگر پرونده قدرت سیاسی را به روی جامعه با

لازم است در برابر نقشه راه نیروها و احزاب ناسیونالیست که برای حکومت آینده در کردستان و تقسیم قدرت در بین خود و از بالای سر مردم و متکی کردن آن به یک ارتش میهنی و سیستم پارلمانی تلاش می کنند، آلترناتیو اداره شورایی جامعه که بخشی از تجربۀ مبارزۀ انقلابی خود مردم کردستان نیز بوده است را به یک گفتمان نیرومند در جامعه تبدیل کرد.

لازم است ایده سازمان و حاکمیت شورایی را به میان هر خانواده، جمع و محفلی برد.

در شرایطی که جامعه گام به گام به یک دوره انقلابی نزدیک می شود لازم است برای برپا کردن شوراها در هر کارخانه و مرکز تولیدی، در هر محله و روستایی بسترسازی کرد. بدون تبدیل بدیل شورایی حاکمیت مردم به یک گفتمان نیرومند که یکی از رمزهای پیروزی جنبش انقلابی کردستان است، این نگرانی وجود دارد که توده های مردم کردستان در تغییر و تحولات آینده یک بار دیگر به حاشیه رانده شوند و بعد از بیش از چهل سال مبارزه امکان این را پیدا نکنند که به شیوه ای مستقیم در حاکمیت و اداره و مدیریت جامعه نقش ایفا کنند.

تجربه کردستان عراق نمونه بسیار گویایی است که نشان می دهد حاکمیت احزاب ناسیونالیست از طریق پارلمان و وزارتخانه ها نه تنها هیچ مجرایی برای دخالت مردم در قدرت سیاسی و اداره جامعه باقی نمی گذارد، بلکه پارلمان به وسیله ای برای دور نگاه داشتن مردم از دسترسی به اهرم های اداره و مدیریت جامعه تبدیل شده است. چرا باید بگذاریم این تجربه شکست خورده در کردستان ایران هم تکرار شود.

جهت رفتن به استقبال فرصت هایی که پیش می آیند و خلق فرصت های جدید و برای تبدیل بدیل حاکمیت شورایی به یک گفتمان نیرومند در جامعه کردستان یکی دیگر از اولویت های فعالیت کومه له اهمیت عملی پیدا می کند. لازم است برای انجام این وظایف تمام انرژی، توان و ظرفیت های نیروی چپ جامعه را بسیج کرد.

لازم است قطب چپ جامعه به عنوان یک نیروی اجتماعی را سر و سامان داد. اگر بر این باوریم که جنبش سوسیالیستی در کردستان در ابعاد اجتماعی یک جنبش سازمانیافته و متحزب است، این نیروی مادی لازم است در تلاش و فعالیت های سازمانیافته همه فعالین نیروهای چپ و کمونیست مستقل از تعلق سازمانی و حزبی خود را نشان دهد.

جهت تبدیل آلترناتیو حاکمیت شورایی مردم در کردستان و راه حل های رادیکال به معضلات اجتماعی به یک گفتمان نیرومند، لازم است همه فعالین کمونیست مستقل از تعلق سازمانی دست به دست هم دهند.

حول فعالیت واقعی در عرصه های مختلف و در مبارزه برای ایجاد این فرصت ها قطب چپ و کمونیست جامعه می تواند به طور عینی شکل گرفته و سر و سامان بگیرد و به روند اوضاع سمت و سو دهد.

یکی دیگر از اولویت های فعالیت کومه له گسترش تشکیلات حزبی در میان کارگران است. واقعیت این است که طول و عرض تشکیلات کومه له با میزان نفوذ و اعتبار اجتماعی و معنوی کومه له تناسبی ندارد. کومه له به عنوان یک تشکیلات کمونیستی لازم است به نفوذ سیاسی و معنوی خود در میان کارگران هر چه بیشتر بعد و دامنه تشکیلاتی ببخشد.

به عنوان یک فعالیت روتین لازم است بر متن حضور در عرصه های مختلف مبارزه کارگران و مردم زحمتکش، با کار ترویج سوسیالیستی، با کار پر حوصله و سنگ رو سنگ گذاشتن شبکه های تشکیلاتی و حزبی کومه له را در میان کارگران گسترش داد. کار ترویجی و خشت رو خشت گذاشتن و ایجاد حوزه های سرخ کمونیستی در میان کارگران یک عرصه روتین فعالیت سوسیالیستی است و نباید در هیچ شرایطی از انجام آن کوتاهی کرد.

اما در شرایط متحول سیاسی کنونی ایران یکی از راه ها و مکانیسم های مؤثر گسترش تشکیلات حزبی پاسخ درخور به نیازمبارزه کارگران و مردم زحمتکش است. حزبی که سیاست ها و تاکتیک هایش با مبارزه و آرزوهای کارگران و مردم زحمتکش عجین شده باشد، حزبی که از فرصت های که پیش می آیند به نحو مسئولانه در راستای منافع کارگران و مردم زحمتکش بهره بگیرد، حزبی که در همین راستا به پیشواز خلق فرصت های جدید برود، بدون تردید بستر و فضای سیاسی معنوی مناسبی برای گسترش سریع تشکیلات حزبی در میان کارگران فراهم می آورد.

فعالین کومه له که خود را در ادامه سنت سازماندهی کوچ مریوان، برپائی بنکه های محلات در سنندج و سازماندهی اعتصابات عمومی در کردستان و … می بینند در شرایط کنونی نیز راه پیشروی خود را پیدا می کنند.

با پرداختن به این اولویت ها و حضور در تمام عرصه های مبارزه طبقاتی است که می توان در مبارزه آزادی خواهانه و دمکراتیک و در مبارزه برای رفع ستمگری ملی نیز نقش اساسی ایفا کرد.

از آنجایی که بار اصلی ستم ملی بر دوش کارگران و مردم زحمتکش و توده‌ها ی فرودست که اکثریت ساکنان این جامعه را تشکیل می‌دهند، سنگینی می‌کند؛ مبارزه برای رفع ستمگری ملی بیش از پیش به مبارزۀ کارگران و مردم زحمتکش کردستان گره خورده است.

کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده کردستان با برافراشتن بیرق حکومت شورائی و تضمین دخالت مستقیم خود در اداره و مدیریت جامعه است که می توانند عملا سرنوشت خود را تعیین کنند.

 

 

“سخن روز”- شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له

https://alternative-shorai.tv

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)