دولتی که مدعی بود به واسطه “سید محرومان” مشکل محرومان کشور را حل می کند کابینه ای نظامی- امنیتی ایجاد کرده تا مشتی آهنین بر سر همان محرومانی فرود آورد که بخواهند در برابر سیاست ریاضتی این دولت و رویکرد تهاجمی آن در برچیدن حذف ترجیحی و تتمه سوبسیدها به کالاهای اساسی و عدم افزایش دستمزدها منطبق با نرخ تورم عمل کند.

وعده ها هم در همین مدت پنج ماهی که از انتخابات گذشته بکلی رنگ باخته و مردم شاهدند که، غارت رانتی و انتخاب اعضای خانواده و قوم و خویش به مصادر آب و نان دار در میان جماعت تازه از راه رسیده هم بشدت عمل می کند و حاصل همه وعده ها این که مردم فقط تهیدست تر شده اند و اجرای وعده ها دائم به تعویق می افتند و کمرنگ تر می شوند.

چنین شرایطی طبعا آبستن انفجار خودانگیخته اعتراضات است و احتمال چنین انفجاری به یکی از موضوعات مهم مورد توجه روزنامه ها تبدیل شده است.

در مطلبی با عنوان “مشکلات با حضور نظامیان حل نمی‌شود” روزنامه آرمان با اشاره به نفوذ گسترده پاسداران و امنیتی ها در کابینه رئیسی در خصوص تعویق حل مشکلات بنیادین به دولت هشدار داده و آورده است:

“هنگامی‌که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به‌صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد. هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را با تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم.”

******************

 

سردار رعیتی فرد ،به سمت معاون روابط کار وزارت کار منصوب شد. حضور نظامی در حوزه قوانین کار پیام روشنی دارد: تحمیل ریاضت به فرودستان به ضرب سرنیزه.

پاسخ مزد و حقوق بگیران به تشدید حضور نظامیان در قدرت دولتی تشدید فعالیت ها در مسیر اتحاد گسترده تر مطالباتی است.

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)