بیان هنری، ابزاری برای مقابله با خشونت علیه جامعه کوئیر

یاسمین فهبد در گفتگو با علیرضا شجاعیان نقاش کویٔیر در مورد خشونت جنسی علیه جامعه کویٔیر و چالشهایی که این جامعه در جریان مریٔی شدن روبروی آن است، حرف زده است. شجاعیان یادآوری میکند که بیان هنری به مراتب راه هموارتر و امکانهای بیشتری در مقایسه با بیان کلامی در واگفتن از خشونتهایی برآمده از کلیشههای باور جمعی و مسیٔله انکار جامعه کویٔیر توسط باور جمعی در اختیار قرار میدهد. شجاعیان طیف خشونتها را بنابر تجربه خود در پهنه وسیعی از انکار کویٔیر توسط جامعه تا سکوت جامعه و پرهیز آن از روبروشدن با واقعیت کویٔیر میداند. جامعه در غیاب آ گاهی، خشونت غیرمستقیمی را با ایفای نقش قضاوتگر در تقویت کلیشهها و سنتگرایی تحمیل میکند. شجاعیان همبستگی میان جنبش زنان با جامعه کویٔیر و پایان انزوای این جامعه را برجسته میکند و در آخر با طرح چرایی امتناع جامعه کویٔیر از بیان خشونتهای تجربهشدهاش بویژه خشونتهای دوران کودکی، نوجوانی و…مسیٔله قربانیسازی مجدد پس از روایتها را گوشزد میکند. در انتهای گفتگو فرصت دیدن چند اثر از شجاعیان را هم خواهیم داشت.

آثاری که هنرمند با سعی در شکستن کلیشههای جاری، ما را به دیدن آنها دعوت میکند.

 

لینک دانلود چهارمین گاهنامه اسپکتروم «خشونت جنسی»

 
به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)