فقر در افغانستان به ۹۷ درصد رسیده است و دو میلیون کودک در خطر مرگ قرار دارند.
بیش از ۳۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان نابود شده است.
وضعیت بهداشتی و دسترسی به پزشک و دارو اسفناک است.
۱۴ میلیون نفر با خطر جدی مرگ روبرو هستند و ۹۰ درصد مردم به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.
این بخشی از امنیت اقتصادی و بهداشتی در افغانستان است که طالبان مدعی آن هستند.

از گزارش لایو دکتر نورالله راغی سرکنسول سابق افغانستان در مشهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)