تعدادی از کشاورزان اصفهانی جلوی دفتر امام جمعه خامنه‌ای در اصفهان جمع شده‌اند.

کشاورزان که از حقآبه و آب کشاورزی محروم شده‌اند.

بعد از مدتها و بارها و بارها تجمع دستشان به جایی بند نشده است.

و مافیای آب وابسته به حکومت و همین امام جمعه دست همه آنها را از آب کشاورزی قطع کرده‌اند.

کشاورزی مردم را خشکانده‌اند.

این‌دفعه این کشاورزان مزخرفات امام جمعه‌های ریایی را برای ادای نماز باران به سخره گرفته‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)