در دوران کرونایی دیگر استعاره ای در میان نیست, نیویورک می کشد!

Fast city living ain’t all
It’s cracked up to be

***************

 Winter In America

Whitey On the Moon

The Bottle

Inner city blues

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)