بعنوان کسی که به باورهای انسانی متکی و طرفدار آزادی بی قید و شرط سیاسی ست. دفاع از سهیل عربی را وطیفه انسانی خود می دانم و زندانی شدن ایشان را به جرم آزایخواهی در ایران محکوم می کنم

٭٭٭٭

سهیل عربی سالهاست به جرم کفرگویی در زندان است.

٭٭٭٭

جمهوری اسلامی باعث شد تا خانواده اش از هم پاشید و همسرش جدا شود.

٭٭٭٭

او سالهاست دخترش را پشت میله های زندان ملاقات می کند.

٭٭٭٭

من بعنوان یک انسان آزاده و بی دین؛ بعنوان یک انسان کمونیست؛ بعنوان کسی که ارزش انسانی برایش مهم و مقدمتر از هرگونه تعلقات فکری، ذهنی و قومی ست!

از سهیل عربی دفاع می کنم

و زندانی شدن او را در ایران به جرم اندیشیدن محکوم می کنم.

۰۲/۱۰/۲۰۲۱ #شمی_صلواتی

بعنوان کسی که به باورهای انسانی متکی و طرفدار آزادی بی قید و شرط سیاسی ست. دفاع از سهیل عربی را وطیفه انسانی خود می دانم و زندانی شدن ایشان را به جرم آزایخواهی در ایران محکوم می کنم ٭٭٭٭ سهیل عربی سالهاست به جرم کفرگویی در زندان است. ٭٭٭٭ جمهوری اسلامی باعث شد تا خانواده اش از هم پاشید و همسرش جدا شود. ٭٭٭٭ او سالهاست دخترش را پشت میله های زندان ملاقات می کند. ٭٭٭٭ من بعنوان یک انسان آزاده و بی دین؛ بعنوان یک انسان کمونیست؛ بعنوان کسی که ارزش انسانی برایش مهم و مقدمتر از هرگونه تعلقات فکری، ذهنی و قومی ست! از سهیل عربی دفاع می کنم و زندانی شدن او را در ایران به جرم اندیشیدن محکوم می کنم. ۰۲/۱۰/۲۰۲۱ #شمی_صلواتی

شمی صلپاتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)