پیام نوروز امسال ما انسانی ست
“اسلام زادیی ( مذهب زادیی)”
از دولت و از جامعه ست،

نوروز امسال ما
متفاوت تر، و انقلاب ست
با پرچم مشترک برابری
برای رهایی از درد
برای خلاصی از شر مستبدین!
با یک پیام انسانی
برای احیای،
یک جامعه انسانی ست.

نوروز امسال ما متفاوت تر از هر زمان
با یک پیام زنانه
در تهران و کابل- استامبول
با اجرای زیباترین ترانه‌های رهائی ست

برای رهائی از جهل،
در یک صف آرائی پر رنگ و قوی
با یک پیام جهانی.

من یک زنم
در صف نوروز امسال شادمان مشعل به دست
ترانه می خوانم……》

شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)