“ما می دانیم که وضعیت انقلابی نیست, حتی پیش-انقلابی هم نیست. ولی این وضعیت چنان هراس آور, خفه کننده و حقارت بار است که به شورش علیه آن وادارت می کند. دیگر نمیتوانی تحملش بکنی. داری خفه میشوی و به هوا احتیاج داری.”
هربرت مارکوزه

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)