تذکر اخر مره شفتک سنتها؟
تذکر وقتها اخر کلمه قلتها؟
و ما عدت شفتک..وهلأ شفتک

کیفک انت؟..ملا انت

تذکر اخر سهره سهرتا عندنا؟
تذکر؟ کان فی واحده مضایق منها
هایدی امی..بتعتل همی

منک انت..ملا انت

کیفک؟ قال عم بیقولوا صار عندک ولاد
انا والله کنت مفکرتک برات البلاد
شو بدی بالبلاد؟ الله یخلی الولاد

ایه..کیفک انت..ملا انت
بیطلع ع بالی ارجع انا ویاک..انت حلالی ارجع انا ویاک
انا وانت..ملا انت
بیطلع ع بالی…
ارجع انا ویاک..انا وانت ملا انت
بتذکر اخر مره شو قلتلی؟
بدک ضلی..بدک فیکی تفلی
زعلت بوقتها..وما حللتها

انه انت..هیدا انت

ترجع ع راسی رغم العیال والناس
انت الاساسی..وبحبک بالاساس

بحبک انت!..ملا انت
رغم العیال والناس..
انت الاساسی وبحبک بالاساس

بحبک انت
ملا انت
هیدا انت
ملا انت
بحبک انت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)