ازمان فدائیان – اقلیت، عباس منصوران از حزب کمونیست ایران و حسن حسام از سازمان راه کارگر به انگیزه خیزش انقلابی مردم خوزستان، موج اعتصابات کارگری و همبستگی مردم سایر استانها با این جنبش ها. در این میزگرد فعالین سه تشکل چپ رادیکال، سعی شده به مهمترین چالش ها و جنبش های کشور ما و به جایگاه بدیل ها و گفتمان های مختلف و نیز وظایف خطیر الترناتیو سوسیالیستی پرداخته شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)