“مەمەد چکول” بلال فروش اهل مهاباد نفر دوم شورای شهر در انتخابات این شهر شد

خبر انتخاب محمد ابراهیمی مشهور بە مەمەد چکول(ممد چکول) به نمایندگی مردم در شورای شهر مهاباد کە درس خواندە شیمی است اما بخاطر بیکاری و برای امرار معاش مانند هزاران همنسل خود مجبور بە دست فروشی و بلال فروش شدە است، دلیل نوشتن مطالبی در نشریات و سایتهای مختلف شدە است. یکی از این نوشتەها از آن سایت اعتدال* است کە تحت عنوان “بلال فروش سیاستگذار” در ۶ تیرماه جاری توسط محمد مهدی زنجانی نوشته شده و البته توسط وبسایتهای دیگر هم باز نشر شدە است. نویسنده به عدم اهمیت تخصص در اشتغال در ایران اشارە کردە و مەمەد چکول** را نمونە یک بلال فروش در شغل شورایی که به ادارە شهر مشغول خواهد بود دست مایه و سوژه خود قرار دادە است.

اولا باتوجه بە معیارهای موجود اعتراض نویسندە بە اینکە چرا یک بلال فروش یا تحصیل کردە شیمی منتخب شورای شهر شدە است را نتوانستم بفهمم. مگر دانش و تخصص بقیە منتخبین بالاتر بودە یا کسانی که در مناصب بالای حکومتی در ٣۴ سال گذشتە بر گردە مردم سوارند سواد و تخصص غیر جعلی یا کافی و متناسب با شغل خود را دارند یا این زورنالیست دیواری از دیوار یک بلال فروش محروم کرد، بی بهره از هرگونه رانتی کوتاه تر نیافته است؟

دوما نویسندە در مطلب خود واقف بودە است کە این بلال فروش ” تحصیل کرده شیمی ” است. اینکە درس خواندە شیمی، مجبور بە اشتغال در کسب بلال فروشی شدە است، جای تعجب نویسندە منتقد نیست بلکە نمایندە در شورای شهر شدن یک فرد بلال فروش یا “عادی” را غریب و مورد سوال قرار دادە است.

سوما کسانی که کاندیدای واقعی مردم و مورد اعتماد نسبی آنها باشند با امکان مالی کم و یا تبلیغات ناقص نیز می توانند انتخاب شوند. نویسندە بە غیبت نمایندەهای واقعی و انتخابات فیلترزدە و مهندسی شدە اعتراضی ندارد، بلکە دوم شدن این منتخب را در شهرستان مهاباد کە بە زعم وی “محبوب مناطق عشایری ” بوده، درمقابل بقیە یا اکثر کاندیداها برایش سوال شدە است.

محمد مهدی زنجانی بدرستی در حسن استفادە از تخصص و ضروری بودن آن سخنهای زیادی راندە است اما نقض اصلی و اشکال عمدە در زمینە انتخابات و کلا گزینش مدیران و قانونگذاران رافراموش می کند. این نظام مستبد ولایت فقیه بە رهبری آیت الله سید علی خامنەایی است که با امنیتی کردن همە مناطق سکونت اهل سنت و گروەهای اتنیکی از جمله مهاباد، نمایندەهای واقعی و چشم و گوش مردم را نەتنها با فیلتر و گزینشهای خود از هر رقابتی حذف می کند بلکە بیشتر آنها را بزندان انداخته یا باعث آوارگی و پناهندگیشان به کشورهای دیگر شده است. رهبر مستبد ایران و شورای دست نشانده نگهبانش مقصر اصلی در این مورد هستند و مسئول سرکوب حقوق مردم در حق انتخاب مدیران و قانونگذاران خود و محرومیت از دخالت در سرنوشت خویش.

چرایی اقبال رای دهندگان به مەمەد چکول یا ممد چکول و محبوبیت وی بسیار روشن است، او از میان اکثریتی از کردستان کە فقیر، محروم و بی کار است آمدە است. او دزد نیست و وابستە بە رانت قدرت هم نبودە و نیست. اگر وابستە بە گوشەای از دستگاە قدرت بود با درجە واقعی از درس شیمی، بلال فروشی نمی کرد. این منتخب بر خلاف بقیە از اعلام مجموع ثروت خود نیز ابایی ندارد.

در ٣۴ سال گذشتە بجز موارد بسیار نادری کردستانیها از داشتن نامزد واقعی خود محرومند و اگر در سالهای اخیر گاهی در انتخابات شورا و یا مجلس شورا، نامزدهایی بهر دلیلی از زیر فیلتر توانستەاند بگذرند بسیار نادر و در حد کیمیا است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی
* یک بلال فروش نفر دوم شورای شهر شد این دستفروش تحصیل کرده شیمی برنامه خاص تبلیغاتی برای ورود به شورا نداشته است اما به دلیل محبوبیت اش در سطح شهر به ویژه مناطق عشایر نشین توانست در انتخابات این دوره شورای شهر مهاباد که ۲۰۵ نفر نامزد رقابت می کردند و ۸۰ درصد مردم هم شرکت کردند با رای بالا به عنوان منتخب دوم به شورای شهر مهاباد راه یابد.

این خبر مرا به فکر فرو برد که در سرزمین من دانش سیاست، علم سیاست گذاری،علم مردم شناسی و علوم جامعه شناسی ، اقتصاد و برنامه ریزی شهری ،طرح های عملیاتی و اجرایی با پشتوانه علمی برای ابادانی ورفاه ملی ومنطقه ای و…. چه جایگاهی در ساخت و بنیان، برنامه های توسعه ای و ملی دارد.
از سایت اعتدال )
http://etedaal.ir/fa/news/58247/بلال-فروشان-سیاست-گذار)

** در زیر گوشەهایی از اطلاعات بیشتر در مورد محمد ابراهیمی را از زبان خودش می خوانید:
۲۷ ساله و متولد ۲۴ بهمن ماه سال ۶۵ هستم. ملقب به محمد چکول (ممد کوچولو) هستم و در یک خانواده فقیر ۷ نفره و در شهر مهاباد زندگی می کنم. فرزند اول خانواده ام یک خواهر و دو بردارم دارای تحصیلات دانشگاهی هستند اما متاسفانه یک خواهر و بردارم دچار مشکل ذهنی (استثنایی) و مشکل تنفسی هستند، اما فقر هیچ گاه باعث نشده است از اراده و توانم برای رسیدن به اهدافم بازبمانم.
از هفت سال گذشته تاکنون مشغول بلال فروشی( دستفروشی) هستم و از این طریق ضمن تامین هزینه های تحصیل ام تاحدودی به امرار معاش خانواده ام هم کمک می کنم چون پدرم که دارای شغل آزاد و فصلی بود سه سالی است خانه نشین شده است. به دلیل نبود شغل مناسب و درآمد کافی تاکنون موفق به ازدواج نشدم. فارغ التحصیل رشته شیمی از دانشگاه پیام نور مهاباد هستم و از ابتدای ورودم به دانشگاه به دلیل اینکه توان تامین هزینه های تحصیل را نداشتم مجبور به بلال فروشی شدم و بعد از فارغ التحصیلی نیز هر چه دنبال کار گشتم به در بسته خوردم. (بەنقل از مهر)

ویدئو از صحبتهای محمد ابراهیمی:
http://www.youtube.com/watch?v=AF3mEqfCMFE

پوستر انتخابی و تصویری که از محمد ابراهیمی منتشر شدە

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)