تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با محمد قراگوزلو نویسنده، کنشگر سوسیالیست و استاد پیشین دانشگاه در ایران درباره اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)