چگونه می شود حمایت کرد:

هر کارگری میتواند به تنهایی رسانه ای برای انتقال اخبار مبارزات کارگران باشد. تشریح و بیان حرکت این مبارزات از طریق شبکه های مجازی و تشریح حضوری برای کارگران همکار و دیگران.

اعلام حمایت انفرادی، گروهی، شکل دهی کمیته های حمایت در محیط های کار.

اعلام اعتصاب در حمایت از کارگران اعتصابی در صورت داشتن شرایط اعتصاب در محیط های کار.

ایجاد ارتباط نزدیک با هر یک از کارگران اعتصابی و شنیدن شرایط کارگران و انتقال آن به دیگران.

شکل دهی صندوق های همیاری بین همکاران و افراد دوست و فامیل ‌و رساندن کمک های مالی به هر طریقی بدست کارگران وخانواده های آنان. بهترین راه ارتباط با همکاران اعتصابی ایجاد کمیته های کارگری هم برای کمکهای مالی وهم پشتیبانی و ارتباط میباشد.

انتقال تجربیات مبارزات کارگران دیگر در محیط های کاری متفاوت. انتشار گزارش ها و اخبار مبارزات کارگری بویژه مبارزات کارگران هفت تپه و فولاد و…

مبارزات کنونی کارگران نفت و پتروشیمی حاصل سالها تلاش و تفکر و تجربه می باشد.

کارگرانی که در چنین محیط هایی کار کرده اند می دانند تا چه اندازه سازماندهی این نوع مبارزه، سخت و طاقت فرسا بوده و نیاز به تفکر نوین در عرصه سازماندهی دارد، و این قدرت تفکر و تحلیل و کاربست را در عرصه مبارزاتی را باید نوشت وگزارش کرد و یاد گرفت.

مهمترین کار در شرایط فعلی پایداری و ثبات و بدست گرفتن سُکان ابتکار عمل در دست کارگران است. ایجاد راهکارهای مبتکرانه برای جلوگیری از اخراج و دستگیری کارگران. حفظ و مراقبت و قوی ساختن تشکل” شورای سازماندهی کارگران” در هر شرایطی حتی بعد از پشت سر گذاشتن این مقطع از مبارزات.

ایجاد کمیته های سازماندهی مخفی و یا نیمه مخفی در بخشهای کوچکتر و در جای جای محیط های کار و بسط گسترش و قوام دادن آنها برای شرایط پیشِ رو و پس از اعتصاب. آموزش کارگران اعتصابی در شرایط فعلی به هر طریق ممکن و آماده نمودن آنها برای روزهای سخت پیش رو .

راه اندازی کمپینهای علنی در شهرها و محلات کارگری به هر شکل ممکن در انتقال اخبار وایجاد اعتماد به نفس در کارگران اعتصابی.

مراقبت از دستاوردهای اعتصاب هرچند کوچک به مثابه حفظ سنگرهای فتح شده است.

مشارکت دادن خانواده های کارگری در امر کمک به اعتصاب و پیشبُرد آن.

همکاران عزیز؛ این اعتراض و اعتصاب مختص شرایط و ویژگی های محیط کار شما است و به همین دلیل شما بهتر میدانید که چگونه و به چه شکلی ادامه دهید و در شرایط بحرانی چه تصمیم هایی را اتخاذ کنید، پیشنهاد و راهکارهای خارج از محیط های کار خود را مطالعه و با توجه به شرایط اعتصاب بکار ببندید.

الویت اول شما مراقبت از تشکل ایجاد شده خود و ادامه دار کردن گام به گام مبارزات است.

حرکت، اعتراض و دستاورد شما نیاز مبرم جنبش کارگری ایران برای قدرت کرفتن، کسب اعتماد بنفس و یکپارچگی مبارزات آنهاست.

این اعتصاب واین جنبش بدون در نظر گرفتن نتایج آن بزرگترین دستاورد و پیروزی کارگران ایران است.

پایدار بمانید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)