به احترام فریادهای برامده از حنجره سرخت، رگ های متورم گردنت و چشمان سراپا خشمت به وقت پیکار، میتوان ساعتها سکوت کرد.

رفیق روزهای سخت، ما خوب میدانیم قدم در مسیر دشواری نهاده ایم و باید در برابر سختی های پیش رو بایستیم و فریاد حق طلبی سردهیم.چرا که از جریان مقاومت عبور کرده و امروز مبارزه میکنیم!

ما بر آن شده ایم تا پشت به پشت هم سنگرهایی را که روزی پدرانمان در ان مشغول پیکار طبقاتی بوده اند را حفظ کرده به پیش بتازیم.

با دیدن نامه اخراجت به یاد روزی افتادم که به تو گفتم میدانم یک روز اخراجمان میکنند ولی ما باید کاری کنیم که بعد از اخراجمان هم کارگران ما را از خاطرشان فراموش نکنند.ما باید کابوس مافیای فولاد و سرمایه داران شویم و امروز میبینیم که تمامی این اتفاقات رخ داده است…

برادر مبارزم، به یاد آر روزهایی را که در کارخانه و خیابان بر علیه ستم طبقاتی فریاد برابری سر میدادیم و در حد توان برای رفاه و ازادی هم سنگرانمان می‌جنگیدیم.

فریادهای ان روزهایمان به سان کاشتن بذری بود که امروز به خوبی شاهد رشد شاخ و برگهایش هستیم.

اگرچه امروز دیگر منو تو در خیابان نیستیم اما فریادهای برابری خواهانه هزاران هزار کارگر را میشنویم که با ما همصدا شده اند تا در برابر این سیستم ضد کارگر ایستادگی کنند و مطمئنا تا زمان نابودی‌اش آرام نخواهند گرفت.

یقین بدان که تاریخ مارا فراموش نخواهد کرد چرا که تصمیم گرفتیم فراموش شدگان تاریخ نباشیم.

هر چند که مرا تبعید و تو را اخراج کردند اما راه ما را به پایان نبردند چرا که پایان این راه را ما رقم خواهیم زد.

سرمایه دارانی که هنوز درگیر این باورند که میتوانند از طریق مناسبتهای سرمایه داریشان ما را تحت فشار قرار دهند اما فراموش کردند که ما جز زنجیرهایمان هیچ چیز برای از دست دادن نداریم.

در سالهای اخیر کارگران پیشرو بسیاری را از کارخانه ها اخراج کرده اند.

برای جلوگیری از این روند چاره ای جز اتحاد و ایجاد تشکل های مستقل کارگری وجود ندارد.

تنها با ایجاد تشکلهای مستقل کارگری بر پایه تجربیات مبارزاتی خودمان میتوانیم توازن نیرو میان کارگران و سرمایه داران و کارفرمایان را ایجاد کنیم تا دیگر شاهد اخراج رفقایمان نباشیم.

بگذارید سرمایه داری برای اخراج هر کارگر هزینه بپردازد!

امید به روزی که افتاب تابنده تر از همیشه از بام ما طلوع کند و جهان نظاره گر برابری و عدالت باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)