بمباران کارگران هفت تپه در حاشیه جنجال های انتخابات در حال اجراست.

در حالی که مقامات ارشد همگی مشغول جنجال انتخاب یکی از بین خودشان برای حکومت بر سر مردم هستند، همان مقامات از این جنجال و خیمه شب بازی انتخاباتی استفاده کرده و حمله شدیدی را به کارگران هفت تپه شروع کرده اند.

از یک طرف مردم فلسطین زیر بار جتایت و کشتار، قربانی میشوند و از طرفی هم شکل دیگری از ستم و سرکوب بر کارگران هفت تپه اما در سکوت رسانه ای و با رضایت کامل هر سه قوه در حال اجراست.

وکیل کارگران هفت تپه را دادگاهی کرده اند که چرا از حقوق بدیهی کارگران دفاع کرده است.

حسینی پویا دادستان خوزستان و نظری دادستان شوش پشت پرده این پرونده سازی هستند.

اداره اطلاعات خوزستان برای گرفتن انتقام بابت پیروزی کارگران هفت تپه، برای اینکه شرکای اسدبیگی یعنی روحانی و جهانگیری را خوشحال کند دست به پرونده سازی علیه خانم زیلابی وکیل نمایندگان کارگری زده است.

دقیقا روزی این کار را کردند که ثبت نام های انتخاباتی تکمیل شد و همه ” رجال” سرگرم بازی انتخابات شدند و صدای دادخواهی کارگران هم در هیاهوی بازی انتخابات شنیده نمیشود.

حسینی پویا که سه میلیارد از اسدبیگی رشوه گرفته برای وارد کردن آخرین ضربه به کارگران هفت تپه، وکیل کارگران را دادگاهی میکند. رئیس عدالت خواهان یعنی رئیسی هم با خیال راحت و با وجود اینکه از فساد حسینی پویا و نظری خبر دارد مشغول تبلیغات انتخاباتی خود است.

اما کارگران هفت تپه اعلام میکنند هرگونه ادعای عدالت خواهی توسط رئیسی و سایرین، ادعایی شدیدا غیر واقعی است. زیرا همین قوه قضاییه در حال حمله به کارگران هفت تپه است.

در اقدامی دیگر، استاندار روحانی و جهانگیری در استان خوزستان برای ایجاد وحشت و سرکوب کارگران هفت تپه نیروی گارد ویژه به شرکت ارسال کرده است. منظورشان این است که به دروغ ادعا کنند هفت تپه بعد از رفتن بخش خصوصی نا امن شده است!

واقعا وقاحت را به حد کمال رسانده اند. ما کارگرانیم که مراقب شرکت بوده و هستیم. اگر راست میگویید از خروج اموال توسط شریک تان یعنی اسدبیگی جلوگیری کنید. فضا را متشنج میکنند تا اسدبیگی به دزدی هایش در آخرین روزها ادامه دهد. استان دار سرمایه داران و اختلاسگران به دستور جهانگیری مشغول متشنج کردن فضاست.

از طرفی مقامات شوش و خوزستان آب را بر مزارع شرکت بسته اند تا کشت و کار به کلی نابود شود.

علیه وکیل کارگران پرونده سازی میکنند،
آب را بر مزارع بسته اند و کشت در حال نابودی است،
هفت تپه را مملو از یگان ویژه سرکوب میکنند،
عوامل دولتی و کارفرما ایجاد دعوا و تنش میکنند،
اموال شرکت در حال غارت است
و “رجال” مشغول بازی انتخاباتی و هر کدام ادعا میکند بیشتر از دیگری به فکر مردم است.

هفت تپه زیر بمباران شدید است و بازی انتخابات و هیاهوی آن گوش ها را کر کرده است.

صدای ما را از هفت تپه زیر بمباران می شنوید؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)