“حاکمیت شورایی، آنچنان حکومتی است که از بدو پیدایش شروع به زوال می کند و تمام فعالیت های اجتماعی را برعهده خود مدیری و خود اداری شهروندان قرار می دهد.”

حاکمیت شورایی کومه‌له در کردستان دموکراتیک تر از فدرالیسم‌هایی است که بر پایه ی دموکراسی پارلمانی بنا شده اند، چرا که دموکراسی مستقیم را گسترش می دهد.
حاکمیت شورایی، آنچنان حکومتی است که از بدو پیدایش شروع به زوال می کند و تمام فعالیت های اجتماعی (از قبیل پست، ارتباطات، بهداشت، آموزش، فرهنگ و…) را برعهده خود مدیری و خود اداری شهروندان قرار می دهد.
حاکمیت شورایی، توده های زحمتکش را در شوراهای کارگری به گردهم می آورد، شوراهائی که به اعمال مستقیم قدرت خواهند پرداخت، و خط فاصل مصنوعی مابین قدرت اجرائی و قدرت مقننه را از میان بر میدارند.
حاکمیت شورایی با تحدید درآمد تمام مقامات اداری, از آن جمله کسانی که در رأس عالی ترین مناصب قرار دارند، و پائین آوردن این درآمدها تا حد درآمد کارگر ماهر، پرسشوارهء مقام پرستی در حیات اجتماعی را از میان برخواهد داشت.

 

 

 

برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان

استراتژی حزب کمونیست ایران

 

پورتو آلگره: بودجه نویسی مشارکتی و چالش پایدار نمودن تغییرات تحول آفرین

Porto Alegre: Participatory Budgeting and the Challenge of Sustaining Transformative Change

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)