بنام خداوند جان و خرد

جناب آقای دکترحسن روحانی

ریاست جمهورفرزانه وفرهیخته برگزیده مردم ایران

     با خرسندی ازاینکه توانسته اید بیشترین مردم رابا اندیشه هاوخواسته های همسان ونیز ناهمسان ازپیروجوان وازلایه های گوناگون جامعه گردآورده اید .

رای دهندگان با رای خود ازشما نمادی استواربرای بانجام رسانیدن آرزوهایشان ساخته اند که بزرگترینش سرافرازی این سرزمین کهن درنگاه جهانیان است ، سپس سامان بخشیدن به گسستهای اقتصادی واجتماعی وایجاد فضای بایسته فرهنگی بدورازخرافات وخرافی زُدایی است تاباتوجه به دگرگونی اندیشه چگونه زیستن درجهان امروزقوانین ما به توانندهمگام با هردگرگشتی پویایی خودرادرزمینه های گوناگون وبه ویژه درهموارکردن ناهمواریها همپا با نیازهای جامعه خود رابه شیوه ای رسا بنمایانند .

جوانان ماکه آینده کشوررارقم میزنندبایسته است با شیوه ای که پسند زمان کنونی است و با روشی خردمندانه آموزش وبا پرورشی کارسازببالند تابتوانند آفریده های ذهنی خویش را به منصه ظهوربرسانند واین خاک اهورایی پُرگهرراکه بَرماندنیاکانشان است ازگزندباد وباران درامان نگهدارند.  شماباواژه هایی استواردیدگاههایتان رابه تماشای همگان گذاشتیدودریافتید که مردم چگونه داوری کردندوگرویدند ، ستایشگرانه به رویکردتان به اینکه همه دربرابر قانون یکسانند مینگرم وآنرا بدینگونه تعبیر میکنم که از این پس اصول قانون اساسی که در هشت سال گذشته تنها نامی ازآن مانده واصولش به عمد بفراموشی سپرده شده دوباره زنده خواهد شد ، همچنین اشاره به حقوق شهروندی کردیدوبه امید ناامیدان جانی تازه بخشیدید تا برخی ازشهروندان فراموش شده که گاه نه تنها حقوق که همه هستی خویش را بدلیل باوری که دارند ازدست میدهندبا آمدنتان چراغ عدالت را در دل فروزان کنند وآینده راروشن ببینند.

با پوزش ازاینکه ناگزیرم پنهانیهای دلم رابرایتان آشکارسازم تا بتوانم به زخمهای همچنان بازمردمی که با بی اعتنایی دولتهای پیشین بی مرهم مانده بپردازم وآن نابرابری دراجرای قانون وبیدادی است که برمردمانی ازکشورمان میرود.

اینکه میگویم اصول قانون اساسی سالهاست مهجوروحقوق شهروندی نیززیرپا گذاشته شده بدین دلیل است که بعنوان یک وکیل دادگستری با لایه های گوناگون جامعه درپیوندهستم و  ودفاع ازپرونده های بی شماری را به عهده داشته ام ، یکی ازآن بی شمارپرونده شادروان ستاربهشتی است .

هفت ماه ازمراجعه خانواده او به من وهشت ماه هم از تشکیل پرونده قتل این جوان ۳۲ ساله که در۱۶ آبانماه ۱۳۹۱می گذرد لیکن تاکنون ازبازپرسی به دادگاه برای ارسال نگشته است  زیراهیچ اخطاری ازهیچ شعبه ای برای زمان دادرسی دریافت نکرده ام .

پرونده پیچیده نیست ، پلیس فتا که کارش پرسه زدن درفضای سایبری وچک کردن سایتها و وبلاگهاست با نوشته های این جوان که مربوط به گرانی وتورم روزافزون،ویرانی اقتصادی کشوروتنگدستی مردم که همچنان ادامه دارد، برخوردکرده شناسایی می شود سپس چهارنفر ازماموران پلیس فتا به خانه اویورش برده ودرنهم آبانماه سال گذشته بنا به گفته خانواده اش بدون نشاندادن حکم جلب دستگیرش میکنند وپس ازبازجوییهای نخستین بزندان اوین تحویل میدهندکسانی که درزندان باوی همبند بوده اندشهادت داده اندکه بدن وی پرازکبودی وازنظر روحی دروضع نامناسبی بوده است  ، دوباره پلیس فتا ستار را ازمحوطه اوین بیرون برده ودرجایی نامعلوم هنگام بازجویی جانش ازدست میرود .

درشانزدهم آبان به خانواده اش اطلاع میدهند که بیایند جسدش راتحویل بگیرندیعنی اززمان دستگیری تامرگ تنها یک هفته بدرازا می کشد.

 بنابه گفته خانواده ستاربهشتی پلیس فتا پس ازدفن وی با شتاب مادر، خواهر، برادر، شوهر خواهر ستاررا با تهدید به اینکه اگررضایت ندهید جلب سحر(خواهرستار) را درجیب داریم واورا هم دستگیرخواهیم کرد مادرش بینوا که پسرش راازدست داده بود ومی ترسید که دخترش راهم به همان سرنوشت دچارکنندانگشت خودراپای برگ رضایتنامه اجباری می گذارد ، پلیس فتاخرسندازاینکه بااین رضایتنامه دیگر مشکلی نخواهدداشت پرونده راازشعبه سوم به شعبه اول بازپرسی میفرستند ، غافل آنکه ازنظرقانونی ایراد بسیاربراین رضایتنامه کذایی وارد وازجمله اینکه رضایتنامه پیش ازمشخص شدن قاتل گرفته شده وارزش قانونی ندارد.

 درتاریخ اول آذرماه۹۱که وکالت پرونده رابعهده گرفتم برضایتنامه اجباری اعتراض کردم وبرای آنکه جریان پرونده کند نشود وکالتنامه تنظیمی با پدرستاررا هم تسلیم بازپرسی کردم وچشم براه ارسال بدادگاه شدم تا باخوانش پرونده برای دفاع ازسوی اولیای دَم آماده شوم .

اینک هشت ماه ازتشکیل پرونده میگذردوشخص قاتل هم که ازماموران پلیس فتاست معلوم گردیده است پرونده همچنان دربازپرسی خاک می خورد وبه دادگاه فرستاده نمیشود .

باپوزش ازاینکه وقت حضرتعالی رامی گیرم به استحضارتان میرسانم که چگونه برخی از ارگانهای دولتی بابی اعتنایی آشکاربه حقوق شهروندان باوربیداد رادرجامعه میگسترانند و ستمگری را باهمه ابعاد ناخوشآیندش به تماشای مردم میگذارند ، امیداست در زمان ریاست جمهوری شما دیگرشاهد اینگونه کردارهای نا پسندازسوی هیچ ارگانی نباشیم که چنین بی رحمانه بذریاس را درکشوربکارند .

پیروزی شمارا دربارسنگین تعهداتی که بعنوان رئیس جمهوربه عهده گرفته اید خواستارم

                                                                          با تقدیم احترام

                                                       گیتی پورفاضل – وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)