لویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر و حسن حسام درباره راهکار تقاضای برگزاری رفراندم و نامه ۱۰۴ کنشگر سیاسی داخل ایران به سازمان ملل و نیز نامه سیصد نفر از اعضای کمیته متخصصین ایرانی در امریکا به بایدن، تاریخچه رفراندم آری به جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۵۸ و کلا نمایشات انتخاباتی در ایران. حسن حسام در سال ۵۸ به عنوان نویسنده و شاعر کمونیست و زندانی سیاسی دوران پهلوی کاندید دو انتخابات اولیه در رشت بود. 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)