در اعتراض به تشدید اذیت و آزار زندانیان سیاسیو تبعید زندانیان به شهرها و زندان های دیگر، موجی از اعتراض از درون و بیرون زندانو در خارج کشوربه جریان افتاده وجنب و جوش وسیعی شروع شده است.

بیانیه ای با امضای۶۴۶ نفر که بسیاری از آنها چهره های سرشناس و شناخته شده کارگری، معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه و فعالین سیاسی اجتماعی از داخل کشور هستند، و نیز بیانیه ای از جانب ۱۸نفر زندانی سیاسی رجایی شهر کرجعلیه اذیت و آزار زندانیان منتشر شده است. در روزهای شروع سال نو‍۳۴ نفر از زندانیان سیاسی زندان‌های اوین، فشافویه، عادل‌آباد و بند زنان اویننیز با اعتصاب غذای۳ روزه علیه سیاست سرکوب و تبعید زندانیان دست به اعتراض زدند. کارزارینیز توسط مینا احدی با امضایبیش از ۱۵۰۰ نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور در جریان است و هر روز تعداد بیشتری به آن ملحق میشوند.کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نامه ای به میشل باچلت مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل،جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در أمور حقوق بشر ایران و همچنین جوزف برل، مسئول بخش خارجی اتحادیه اروپا و دیوید ماریا سسولی رئیس پارلمان اروپا ارسال کرده که توجه آنها را به تشدید فشار به زندانیان سیاسی و تبعید تعدادی از آنها جلب کند.سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار یک رشته تویتبمناسبت سال تازه ضمن اشاره به رفتار بیرحمانه مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شده است.

مردم معترض و بجان آمده، آزادیخواهان، کارگران، زنان، دانشجویان!

به این کارزارها بپیوندید و به هر شکل که میتوانید جنبش دفاع از آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهید. با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و با نهادها و فعالینی که این کارزارها را سازمان داده اند، همراه شوید، بیانیه ها را امضا کنید، در هر جا که هستید جمع های کوچک و بزرگی را دور خود جمع کنید و این حرکت ها را بطور سازمان یافته تقویت کنید. حزب کمونیست کارگری ایران از همه کارزارهایی که برای آزادی زندانیان سیاسی براه افتاده است حمایت میکند و برای گسترش آنها تاتبدیل به طوفانی برای آزادی زندانیان سیاسی،همه توان و امکانات خود را بکار خواهد گرفت. حزب همه سازمانها و نهادها و فعالین سیاسی و اجتماعی و همه مردم آزادیخواه را به پیوستن به این کارزارها فرا میخواند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
کارزار آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهیم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)