تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره راهکارهای اثباتی چپ سوسیالیست ایران در سال حساس ۱۴۰۰ و در مورد ضرورت انقلاب اجتماعی برای سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه داری 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)