بـی  آ را یِش   آشکارا     آدم    می کُشند

در  شهرها

خیابان ها

جادّه ها       جویبارِ  خاطره ها

بی خبر  از   ماجراهایِ  بودن  و  نبودن ها

که   هنوز   بسته اند     بسته ی  بسته

درهایِ بسته ی  دیروزها

پنجره ها   بازند  هنوز    رو  به   کهکشانِ  ساکتِ  روشنایی ها

وَ  ترانه هایِ  خیالی   زمزمه  می شوند  در  کوچه  و شِن

لَب هایِ  خیس    دور  از  دریا

پس  زنده اند   به چه امیدی   آنها ؟

ما  به  چه  امیدی  زنده ایم    ام ما ؟  !!! 

.

امیر سارم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)