مرغ شب‌خوان که با دلم می‌خواند
رفت و این آشیانه خالی ماند

متأسفانه فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و پژوهشگر، فعال سیاسی و کنشگر اجتماعی و همراه ما در تمامی این سال‌ها، دنیای ما را ترک گفت.

به جامعه‌ی کارگری و زحمتکشان ایران، فعالان سیاسی، پژوهشگران و مبارزان تسلیت می‌گوییم.

می‌دانیم اگرچه فریبرز نیست، اما آرمان‌هایی که او عمری برای تحقق آن‌ها تلاش کرد همواره راه ما را روشنی خواهد بخشید. 

 برخی از کتب فریبرز رئیس دانا به فارسی:

پول و تورم (به همراه فرخ قبادی)، نشر پاپیروس، ۱۳۶۸

کم‌توسعگی اقتصادی – اجتماعی، نشر قطره، ۱۳۷۱

ناموز و نی‌ها، نشر سمر، ۱۳۷۱

بررسی‌هایی در آسیب‌شناسی‌های اجتماعی در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، ۱۳۷۹

بررسی‌های کاربردی توسعه و اقتصاد ایران (سه جلد)، نشر چشمه، ۱۳۸۰

دموکراسی در برابر بی‌عدالتی، نشر علم، ۱۳۸۳

اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ای‌/ م‍ات‍ی‍و ادل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍ب‍رز رئ‍ی‍س‌دان‍ا، نشر قطره، ۱۳۸۱

اقتصاد سیاسی توسعه، نشر نگاه، ۱۳۸۱

جهانی‌سازی: قتل‌عام اقتصادی، نشر نگاه، ۱۳۸۳

رویکرد و روش در اقتصاد، نشر آگاه، ۱۳۸۳

جهانی‌سازی و جهان ما، گفت‌وگو با فریبرز رئیس‌دانا، ۱۳۸۴

گفت‌آمدهایی در شعر معاصر ایران: زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، نشر دیگر، ۱۳۸۵

آزادی و سوسیالیسم (چند بحث و نظر)، نشر دیگر، ۱۳۸۵

گفت‌آمدهایی در ادبیات، نشر نگاه، ۱۳۸۵

یادی از خیالی (دفتر شعر) نشر نگاه، ۱۳۸۶

چند کاوش در سیاست و جامعه، نشر گل‌آذین، ۱۳۹۴

بربریت واقعاً موجود (ترجمه) (ویراسته‌ی کالین لیز و لیو پانیچ)، نشر نگاه، ۱۳۹۵

منش روشنفکری، نشر گل‌آذین، ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)