نظام بی‌نظامی، دین بی‌دینی، غیرت بی‌غیرتی، قدرت بی‌قدرتی، مکر بی‌مکری، سعی باطل، حرص عاطل، عمر عاجل و مرگ آجل، تاریکی، بیهودگی، سرگردانی، ظلمت و مشقت، زمستان‌های سرد، خزان‌های سخت،‌ شبهای دیجور، باد دی و نخوت بهمن… فردا که مهر تابان و خسرو خاور بر کوهساران ما علم برافرازد، ما «آنها» را حتی به یاد هم نخواهیم آورد، آنها به اعماق نابودگی خود باز خواهند گشت گویی هیچگاه نبودند، هیچگاه در سرزمین پاک ما پای ننهادند، «آنها» اکنون نیز نیست‌اند،‌ اشباحی که با اولین تابش مهر پاک به درون سیاهی خواهند گزید و در اعماق قرون دفن خواهند شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)